Σε τροχιά υλοποίησης μπήκαν τα επενδυτικά πλάνα της βιομηχανίας κρεάτων ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΕ, που αφορούν στην επέκταση των εγκαταστάσεών της. Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και συγκεκριμένα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επενδυτικού, σχεδίου της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΕ). Η νέα επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 741.480 ευρώ αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας μονάδας κοπής, τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων με προσθήκη νέου παραγωγικού εξοπλισμού, στις Στέρνες της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου, του Δήμου Χανίων.

Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο του εμπορίου κρέατος. Η εταιρεία στη χρήση του 2020 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) εμφάνισε κύκλο εργασιών 5.348.638,15 ευρώ από 5.846.539,35 ευρώ το 2019, τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν κατά 48.051,91 στο ποσό των 23.540,81 ευρώ, τα EBITDA παρουσίασαν αύξηση στο ποσό των 95.391,65 ευρώ.

Το μικτό αποτέλεσμα είναι 807.826,80 ευρώ από 737.040,16 ευρώ το 2019, ενώ τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 2.678.951,08 ευρώ έναντι των 2.243.619,00 ευρώ το 2019. Όπως διευκρινίζεται, η εταιρεία δεν εμφανίζει εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές. Οι κανόνες συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζει στην εταιρεία ανταγωνιστικές τιμές, εναλλακτικές επιλογές, ευελιξία και ποιότητα προϊόντων. Η εταιρεία συνηθίζει, ιδιαίτερα με τους σημαντικούς προμηθευτές, να επικυρώνει γραπτώς τις συμφωνίες συνεργασίας.