Τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος επιστροφής εγγύησης που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα από το 2023 απαριθμεί ως αρμόδιος φορέας, ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ):
• Η εξασφάλιση της χρήσης μηχανημάτων ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, μέσω της θέσπισης αξιόπιστων τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού και ελέγχου εφαρμογής τους.
• Η ευελιξία στις μεθόδους ανακύκλωσης, αναλόγως του μεγέθους των καταστημάτων των σημείων επιστροφής εγγύησης.
• Η δημιουργία ψηφιακού τρόπου ελέγχου της γνησιότητας των κουπονιών εγγυοδοτικού αντιτίμου, μέσω της ανάπτυξης ειδικού λογισμικού.
• Η δημιουργία συνθηκών ελεύθερου ανταγωνισμού, αφού επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών συστήματος επιστροφής εγγύησης.
• Η ανάπτυξη πλαισίου ελέγχου και εποπτείας λειτουργίας των συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών συστήματος επιστροφής εγγύησης, μέσω της θέσπισης αρμοδιοτήτων ελέγχου από τον ΕΟΑΝ.
• Η διαφανής διαχείριση του ποσού των μη εξαργυρωθέντων ποσών εγγυοδοτικού αντιτίμου που καταβάλλουν οι πολίτες από τον ΕΟΑΝ, που τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ.