Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2020 για τη γνωστή βιομηχανία αλλαντικών «Νίκας», η οποία πέτυχε αύξηση των πωλήσεων κατά 11,71%, επενδύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής. Την περασμένη χρονιά, ο Όμιλος αύξησε τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 20,3% σε 21,4% σε όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε 20,7% σε αξίες, διατηρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων με «κλειδί» τη συνεπή ποιότητα και τιμολογιακή πολιτική. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η πτώση του τζίρου στο επαγγελματικό κανάλι λόγω του πλήγματος σε εστίαση και τουρισμό, δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνολικές πωλήσεις. Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 28,59%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €13.869 χιλ., έναντι €10.785 χιλ.

Ποιοτική αναβάθμιση και επένδυση στην αειφορία
Βάση δόθηκε για ακόμη μια χρονιά στις επενδύσεις, οι οποίες κατά τη χρήση του 2020 διαμορφώθηκαν σε 5,70 εκατ. ευρώ και είχαν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της. Επιπλέον, όπως τονίζει η διοίκηση, η στρατηγική της «Νίκας» εξακολουθεί να στοχεύει στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της, την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου και πληροφόρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος η Εταιρεία έχει διαθέσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους όσον αφορά στην επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της. Έχει κατασκευαστεί σταθμός βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από την παραγωγή, έχει εγκατασταθεί σύστημα μετάκαυσης των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία των φούρνων για την δραστική μείωση των αέριων ρύπων. Για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που τα συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα.