Ψηφίστηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τους προηγούμενους, φέρνοντας ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης, ένταξης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων. Ο νέος νόμος ρυθμίζει θέματα και παρέχει εξουσιοδοτήσεις καθορισμού των προϋποθέσεων υπαγωγής, ενώ εξειδικεύει τα επιμέρους καθεστώτα χορήγησης ενισχύσεων, σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022 – 2027, ώστε να προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που φτάνουν έως και το 75%.

Για πρώτη φορά θα υπάρχουν εξειδικευμένα καθεστώτα με αποκλειστική στόχευση στην ανάπτυξη της Ελληνικής μεταποιητικής δραστηριότητας. Με την θεσμοθέτηση των καθεστώτων «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» καθώς και «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» θα ενισχυθούν οι μεταποιητικές επενδύσεις των επόμενων ετών.

Η έρευνα και καινοτομία, η προστασία του περιβάλλοντος, η ενίσχυση των επενδύσεων που εξυπηρετούν τους στόχους της κυκλικής οικονομίας, καθώς και οι επενδύσεις που φέρουν κοινωνικό πρόσημο είναι στο πυρήνα εφαρμογής του νέου πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση και επιπλέον ενισχύσεις θα δοθούν στις περιοχές απολιγνιτοποίησης όπου το σύνολο των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους θα μπορούν να λάβουν άμεση κεφαλαιακή ενίσχυσης (cash grant).

Ενισχύσεις επενδυτικών σχεδίων
Στον τομέα της μεταποίησης οι επιλέξιμες επενδύσεις είναι εκείνες που αφορούν στην δημιουργία νέων παραγωγικών μονάδων, την επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων, την διαφοροποίηση της παραγωγής σε προϊόντα ή υπηρεσίες καθώς και τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας. Παράλληλα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας.
Τα επενδυτικά σχέδια των καθεστώτων αυτών ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά και εγκατάσταση νέου, σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, τις τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις, την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας, την αγορά αδειών τεχνογνωσίας και τις αμοιβές συμβούλων.
Στα πλαίσια του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα ενισχύονται επενδυτικά σχέδια από 100.000€ με την πρώτη πρόσκληση να αναμένεται εντός του Μαρτίου.

Δείτε εδώ αναλυτικότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε μαζί μας.