Βελτιωμένα αποτελέσματα εμφάνισε κατά τη χρήση του 2020 η ΣΙΔΜΑ, η οποία από τον Σεπτέμβριο του 2020 συμπεριλαμβάνει στον κύκλο εργασιών τις πωλήσεις που προήλθαν από την εισφορά σε είδος περιουσιακών στοιχείων της «Μπήτρος Μεταλλουργική». Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της εισηγμένης ενισχύθηκαν κατά 39%, σε 6,3 εκατ. ευρώ, από 4,6 εκατ. ευρώ το 2019. Η επιστροφή στα κέρδη της μητρικής εταιρείας και η ευρύτερη βελτίωση των αποτελεσμάτων αποδίδονται στη διατήρηση της ζήτησης για χάλυβα σε ικανοποιητικά επίπεδα, στην αύξηση των διεθνών τιμών του χάλυβα και στην ολοκλήρωση της συναλλαγής με την «Μπήτρος Μεταλλουργική».