Στην περαιτέρω ενδυνάμωση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων προχωρά η εταιρεία PVG FOOD HELLAS, που βρίσκεται στον Πλατύκαμπο της Λάρισας. Στο πλαίσιο αυτό αιτήθηκε την υπαγωγή του επενδυτικού της σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη. Οι νέες επενδύσεις της εταιρείας αφορούν στην επέκταση δυναμικότητας μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας ελαιών, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.082.938,69 ευρώ. Σημειώνεται πως το 2018 αποφασίσθηκε και υλοποιήθηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.000.000 ευρώ για να χρηματοδοτηθούν οι επενδυτικές δραστηριότητες με ίδια κεφάλαια, η οποία προς το παρόν κρίνεται ικανή να χρηματοδοτήσει τις επιχειρηματικές της δράσεις.

Η Θεσσαλική βιομηχανία στη χρήση του 2019 (τελευταίος δημοσιευμένος ισολογισμός) εμφάνισε πωλήσεις 10.590.566,71 ευρώ έναντι 7.544.055,38 ευρώ το 2018, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1.370.421,34 ευρώ έναντι 1.509.467,48 της και καθαρά κέρδη προ φόρων στα 727.839,51 ευρώ έναντι 742.550,84.

Η στρατηγική της εστιάζει στην περαιτέρω και διαρκή ανάπτυξη των εξαγωγών προς κοινοτικές και τρίτες χώρες, με το είδος προϊόντος με το οποίο ξεκίνησε την δραστηριότητά της, δηλαδή την ελιά σε άλμη. Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία, η διοίκησή της παρακολουθεί στενά το θέμα και θα προβεί σε όποιες ενέργειες απαιτηθούν για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων της πανδημίας.