Το 2017, οι παγκόσμιες ενεργειακές επιδοτήσεις αυξήθηκαν στα 5,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας το 6,5% του συνολικού παγκόσμιου ΑΕΠ. Εδώ και χρόνια, αυτές οι επιδοτήσεις έχουν διατηρήσει τεχνητά την τιμή της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας έτσι τα κίνητρα για τις βιομηχανίες να διερευνήσουν και να επενδύσουν σε καθαρότερες και πιο αποδοτικές ενεργειακές λύσεις. Με άλλα λόγια, υπάρχει ισχυρή επιχειρηματολογία ότι οι συγκεκριμένες επιδοτήσεις έχουν καθυστερήσει σημαντικά την πρόοδο στο μέτωπο της καθαρής ενέργειας.

Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για τις κυβερνήσεις να κάνουν την ενέργεια πιο προσιτή, ιδιαίτερα σε φτωχές χώρες. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, που διατηρούν επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων, συχνά εξαρτώνται οικονομικά από τον παραδοσιακό ενεργειακό τομέα.

Ωστόσο, η τρέχουσα πτώση των τιμών του πετρελαίου, σε συνδυασμό με την παγκόσμια μείωση της ζήτησης ενέργειας, παρέχει μια χρυσή ευκαιρία για διαφοροποίηση και περιστροφή προς έναν καθαρότερο και αποδοτικότερο ενεργειακό τομέα. Είναι μια ριζοσπαστική παρότρυνση για δράση και είναι κοινή από πολλούς φορείς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ).

H ΕΕ έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 (σε σύγκριση με την προβλεπόμενη χρήση ενέργειας το 2020), ποσοστό που ισοδυναμεί με την απενεργοποίηση 400 συμβατικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Ο στόχος αυτός ανεβαίνει στο 30% για το 2030, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις υποδομές επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ανάγκη για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις
Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί περισσότερο από οποιασδήποτε άλλης μορφής ενέργειας, ενώ το 40% της ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες. «Όπως είναι επόμενο, είναι σημαντικό να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, με βιώσιμο τρόπο, που θα εξασφαλίσει ότι ικανοποιούνται οι διεθνώς συμφωνημένοι στόχοι για το κλίμα και τον περιορισμό των αέριων ρύπων», λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης, διευθυντής Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ABB. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή η συνθήκη επιβεβαιώνει ότι απαιτούνται ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να έχουν πολλαπλά οφέλη για όλους τους βιομηχανικούς τομείς. Το σημαντικότερο είναι το θετικό αντίκτυπο που έχουν στο περιβάλλον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το οικονομικό όφελος δεν είναι μεγάλο, αφού καθιστούν μεγαλύτερο τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού και πιο περιορισμένες τις ενεργειακές καταναλώσεις. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης ενεργειακής αποδοτικότητας είναι σημαντικά κι αφορούν στην έγκαιρη αναγνώριση και ταχύτερη αντιμετώπιση σφαλμάτων, αναγνώριση ευκαιριών εξοικονόμησης χρόνου και κόστους και βελτιωμένη απόδοση και διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

Εξοπλισμός καθοριστικής σημασίας
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 30% της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από ηλεκτροκινητήρες, ο εξοπλισμός που σχετίζεται με συστήματα κίνησης είναι καθοριστικής σημασίας για την ενεργειακή απόδοση μιας βιομηχανίας. «Ο καθορισμός ελάχιστων ορίων ενεργειακής κατανάλωσης των ηλεκτροκινητήρων (MEPS), που ισχύουν στην παγκόσμια και στην τοπική αγορά, επισημαίνει την κρισιμότητά τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης» λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η χρήση ρυθμιστών στροφών για έλεγχο διεργασιών μέσω ρύθμισης των στροφών των κινητήρων (όπως έλεγχος ροής και πίεσης σε εφαρμογές αντλιών και ανεμιστήρων), μπορεί να εξασφαλίσει ενεργειακές εξοικονομήσεις έως και 50%. Ακόμα και σήμερα υπάρχει εντυπωσιακό περιθώριο στην χρήση ενεργειακά αποδοτικών μεθόδων σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, με την προοπτική των εξοικονομήσεων να είναι σημαντική.

Οποιαδήποτε μέθοδος καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων λειτουργίας του εξοπλισμού ή κάποιας διεργασίας συνολικά, μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη ενεργειακής εξοικονόμησης. «Το Internet of Things, προσφέρει τη δυνατότητα μεταφοράς πολλαπλών δεδομένων από συσκευές παρακολούθησης που μπορούν να εγκατασταθούν σε βιομηχανικό εξοπλισμό. Με τη χρήση αλγορίθμων ανάλυσης μπορούν τα δεδομένα αυτά να μετατραπούν σε χρήσιμη πληροφορία σε πραγματικό χρόνο, τόσο αναφορικά με την λειτουργική κατάσταση όσο και με τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού», εξηγεί ο Κυριάκος Ρωτίδης. Η δυνατότητα ενός plant manager να έχει εικόνα του βιομηχανικού συστήματος, οπουδήποτε και αν βρίσκεται μπορεί σίγουρα να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην απόδοσή του, όπως μετρήσεις και αξιολογήσεις ενεργειακής κατανάλωσης, προβλεπτική συντήρηση, έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων και άμεση επίλυση αυτών, κ.α. «Εξάλλου, ο σωστά συντηρημένος εξοπλισμός λειτουργεί πάντοτε περισσότερο αποδοτικά», σημειώνει ο Κυριάκος Ρωτίδης.

Βαδίζοντας στην ενεργειακή νοημοσύνη
Ένας ακόμη παράγοντας πίεσης που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες σήμερα, είναι η πίεση από τους επενδυτές, οι οποίοι απαιτούν διαφάνεια όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα, αφενός εξαιτίας της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, αφετέρου λόγω των αυστηρότερων κανονισμών που έχουν τεθεί σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύτιμο εργαλείο είναι το Energy Intelligence Software ή Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης. Πρόκειται για ένα ολιστικό επιχειρηματικό εργαλείο, που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο έγκαιρες και έξυπνες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας.

Τι ακριβώς, όμως, κάνει το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης; Επιγραμματικά συλλέγει, αναλύει και εμφανίζει αυτόματα διαφορετικές ροές δεδομένων για να εξάγει τις πληροφορίες, που είναι απαραίτητες ώστε να τεθούν και να επιτευχθούν στόχοι ενεργειακής αποδοτικότητας. Στην πράξη συλλέγει πληροφορίες σχετικά με πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν το συνολικό κόστος ενέργειας (κατανάλωση καυσίμων και ενέργειας, δεδομένα παραγωγής, καιρικές συνθήκες κ.λπ.) μέσω μιας ποικιλίας ροών δεδομένων (π.χ. λογαριασμοί κοινής ωφελείας, έξυπνοι μετρητές, αυτοματισμοί κτιρίων και συστήματα SCADA). Το λογισμικό διαχειρίζεται και αναλύει τα δεδομένα αυτά, δίνοντας οδηγίες για τη βέλτιστη διαχείριση των προϋπολογισμών ενέργειας, ανάλυση και βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων, διαχείριση ζήτησης, παρακολούθηση παραγωγής κ.λπ.

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει μια απαραίτητη διευκρίνιση. Το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν είναι ένα ακόμα σύστημα αυτοματισμού. Τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων γνωρίζουν πότε να ενεργοποιούν λειτουργίες και πότε να τις απενεργοποιούν. Ρυθμίζουν τις θερμοκρασίες σε διάφορα μέρη του κτιρίου, ώστε να μην χρειάζεται η παρουσία χειριστών από δωμάτιο σε δωμάτιο, για παράδειγμα. Υπό αυτή την έννοια το Λογισμικό Ενεργειακής Απόδοσης δεν αποτελεί αντικατάσταση του συστήματος αυτοματισμού κτιρίων. Είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο, που προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη βελτιστοποίηση ενός BAS και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην επίτευξη της μέγιστης εξοικονόμησης κόστους και ενέργειας.

Ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια
Τα κτίρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο του European Green Deal, που ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 2019, μία από τις δράσεις αφορά αποκλειστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Renovationwave», που έχει σαν στόχο να αυξήσει τους χαμηλούς ρυθμούς ανακαίνισης στα κράτη-μέλη (περίπου 1% σε ευρωπαϊκό επίπεδο), προκειμένου η Ευρώπη να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς και ενεργειακούς στόχους της. Την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ διέθεσε περίπου 14 δισ. ευρώ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. προορίζονταν για κατοικίες.

Ο αυτοματισμός κτιρίων, δηλαδή η αυτοματοποιημένη διαδικασία κεντρικού ελέγχου των συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, φωτισμού και άλλων συστημάτων ενός κτιρίου, πραγματοποιείται είτε μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου (BMS), είτε μέσω του Συστήματος Αυτοματισμού Κτιρίων (BAS). Οι στόχοι της διαδικασίας αυτής είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων, η αποτελεσματική λειτουργία των κτιριακών συστημάτων, η μείωση στην κατανάλωση ενέργειας και των λειτουργικών δαπανών.

 • HVAC: Τα συστήµατα έξυπνης θέρµανσης, εξαερισµού και κλιµατισµού (HVAC – Heating Ventilation AirConditioning) χρησιµοποιούν πολλαπλούς αισθητήρες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας. Ειδικό λογισµικό ερµηνεύει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες κι επισηµαίνει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος HVAC.
 • Φωτισµός: Ο έξυπνος φωτισµός αποτελείται από προηγµένα συστήµατα ελέγχου που παντρεύουν το φυσικό και το τεχνητό φως, ώστε να εξαλειφθεί το σύνηθες και ενεργοβόρο φαινόµενο του υπερφωτισµού σε εσωτερικούς χώρους. Τα έξυπνα συστήµατα φωτισµού µπορούν να ελέγχονται ασύρµατα, αλλά και να ενσωµατωθούν σε συστήµατα διαχείρισης φωτισµού. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στους διαχειριστές ενέργειας να έχουν πρόσβαση και να ελέγχουν τον φωτισµό ενός κτιρίου πρακτικά από παντού και µάλιστα σε real time.
 • Αυτοµατοποιηµένη βελτιστοποίηση συστήµατος: Tα παραδοσιακά συστήµατα αυτοµατισµού κτιρίων (BAS – Building Automation System), βασίζονται σε προκαθορισµένα χρονοδιαγράµµατα και σταθερές παραµέτρους για εργασίες. To σύστημα ASO, δηλαδή Αutomated System Optimization, βασίζεται σε ανατροφοδότηση µε στοιχεία σε πραγµατικό χρόνο. Τα συστήµατα ASO χρησιµοποιούν την αιχµή της τεχνολογίας (από IoT έως Energy Analytics) για τη συλλογή και την ανάλυση στοιχείων, που αφορούν την ενεργειακή υπογραφή ενός κτιρίου και προβαίνουν σε προληπτικές αλλαγές όταν διαπιστώνουν σπατάλη ενέργειας.

 

Ένα case study, που αποτελεί πρότυπο βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής αποδοτικότητας είναι το βιοκλιματικό κτίριο της UNI-PHARMA Α.Β.Ε.Ε., της φαρμακοβιομηχανίας που ανήκει στον Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη. Είναι συνολικής επιφάνειας 14.500 τ.μ. και πρόκειται για τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επένδυση στον φαρμακευτικό χώρο στην Ευρώπη τα τελευταία 20 έτη.

Οι νέες εγκαταστάσεις, που ολοκληρώθηκαν το 2012 και ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2015, αποτελούν πρότυπο βιοκλιματικής εφαρμογής, προσανατολισμένο στην πλήρη εκμετάλλευση των κλιματικών συνθηκών για τη λειτουργία του με παράλληλη μείωση κάθε ενεργοβόρας διαδικασίας, σε πλήρη εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Είναι εξοπλισμένες με τα πιο πρόσφατης τεχνολογίας συστήματα παραγωγής, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου, ενώ όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα παρακολουθούνται και ελέγχονται από νέα, καινοτόμα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (Building Management System –BMS & Environmental Management System – EMS), αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Η παραγωγική ικανότητα των νέων εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια δισκία και 50 εκατομμύρια μονάδες ενεσίμων ετησίως.

Το συγκεκριμένο βιοκλιματικό κτίριο διαθέτει:

 • Ενισχυμένη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και στην οροφή του κτιρίου.
 • Εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό.
 • Άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δημιουργία βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, με ανάκτηση και ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.

Πρόκειται για ένα πράσινο κτίριο, με πολύ χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, το οποίο περιέχει:

 • Εναλλάκτες εδάφους – αέρα για την προθέρμανση του αέρα τον χειμώνα και την προ-ψύξη του αέρα το καλοκαίρι, με στόχο την ελαχιστοποίηση ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου κατά τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο.
 • Υπερσύγχρονο Μηχανολογικό Εξοπλισμό Παραγωγής, Συσκευασίας και Ποιοτικού Ελέγχου με βέλτιστη απόδοση.
 • Παρακολούθηση και Έλεγχο Διαδικασιών Παραγωγής με νέα καινοτόμα ηλεκτρονικά συστήματα (ΒΜS) υψηλής τεχνολογίας.
 • Βέλτιστη χρήση φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας σε τεχνητό φωτισμό.

Με την χρήση τεχνολογίας, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ως κατωτέρω:

 • Η αύξηση της θερμομόνωσης μειώνει τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου κατά 8,6% ετησίως.
 • Η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που πραγματοποιείται από την εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό είναι 14% στην ψύξη του κτιρίου.
 • Η εφαρμογή νυχτερινού αερισμού στους χώρους παραγωγής- εργαστηρίων και γραφείων επιφέρει μείωση στο φορτίο ψύξης σε 19%.

Με τη χρήση εναλλακτών εδάφους – αέρα, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας:

 • Στη θέρμανση κατά 15.3%.
 • Στην ψύξη κατά 4.2%.

Συνολικά, με την εφαρμογή όλων των παραπάνω ενεργειακών μέτρων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ετήσια βάση ως κατωτέρω:

 • 23.5% στο φορτίο θέρμανσης.
 • 50,6% στο φορτίο ψύξης.

 

Προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις με εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων σε εξοπλισμό αερισμού και κλιματισμού, αντλίες διαχείρισης υδάτων, αλλά και σε ανελκυστήρες, χρησιμοποιούν ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, τα οποία ευθύνονται για την κατανάλωση πολύ σημαντικού ποσοστού της ενέργειας. «Η χρήση κινητήρων είναι μαζική, με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται η προοπτική εξοικονόμησης ενέργειας και εξόδων στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων καθώς και ο έλεγχος αυτών από εξειδικευμένους ρυθμιστές στροφών για εφαρμογές αερισμού και κλιματισμού είναι μόνο η αρχή» επισημαίνει ο Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής της ABB.

Ρυθμιστές στροφών με δυνατότητα επικοινωνίας με τα εξελιγμένα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων, μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτά και να ανταλλάξουν χρήσιμες πληροφορίες λειτουργίας. «Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιοποιηθεί η ικανότητα των εξειδικευμένων ρυθμιστών στροφών να ελέγξουν αυτόνομα τη λειτουργία των συστημάτων άντλησης ή αερισμού και κλιματισμού, με βάση έξυπνα σενάρια λειτουργίας που αποφασίζονται από τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, βελτιώνοντας περαιτέρω την ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι εξίσου σημαντικό πως τέτοιοι ρυθμιστές στροφών μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των χρηστών, υλοποιώντας ειδικά σενάρια λειτουργίας σε περιπτώσεις κινδύνου» λέει ο Κυριάκος Ρωτίδης.

Στα πλαίσια διερεύνησης δράσεων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας της εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής ζυμαρικών, της εταιρείας BARILLA HELLAS στην Θήβα Βοιωτίας, η εταιρία REDEX ανέλαβε να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να διερευνήσει ενδεχόμενες ανεπάρκειες, προβλήματα ή/και απώλειες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που σχετίζονται με την ποιότητα ηλεκτρικής ισχύος και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που σχεδιάστηκαν custom made για την συγκεκριμένη εφαρμογή. Σκοπός του έργου ήταν η μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και η μείωση εκπομπών CO2 της το περιβάλλον, με την μέθοδο βελτίωσης της ποιότητας ηλεκτρικής ισχύος και τη μείωση των απωλειών στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου. Το ποσοστό μείωσης καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά επετεύχθη δώδεκα μήνες μετά την από περάτωση του έργου ήταν 5,1% με μείωση CO2 κατά 546,38 τόνους ετησίως. Η απόσβεση της επένδυσης επετεύχθη σε διάστημα λιγότερο από τα 3 έτη.

Μονόδρομος στην κρίση η ενεργειακή αποδοτικότητα
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κρίση της COVID-19 αναμένεται να εξαλείψει το 6,7% των ωρών εργασίας έως το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αυτό ισοδυναμεί με 195 εκατομμύρια εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπου οι βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού είναι περιορισμένες και οι ξένες επενδύσεις έχουν σχεδόν εξατμιστεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι απώλειες εισοδήματος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 220 δισεκατομμύρια δολάρια.

Tα προγράμματα απασχόλησης που προωθούν την ενεργειακή απόδοση και τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Μόνο την τελευταία δεκαετία, εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας εμφανίστηκαν σε τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, η αύξηση των θέσεων εργασίας καθαρής ενέργειας ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των μισθών, που παρέχονται από τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων κατά πέντε προς έναν.

Βραχυπρόθεσμα, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε την υπάρχουσα ικανότητα εντός της ενεργειακής απόδοσης και του εργατικού δυναμικού καθαρής ενέργειας. Δυστυχώς, οι ειδικοί στην ενεργειακή απόδοση πολύ συχνά είναι από τους πρώτους που απολύονται κατά τη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης, παρά τον κρίσιμο ρόλο τους στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανική ενεργειακή απόδοση θα είναι, επίσης, ζωτικής σημασίας για τις μαζικές επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές, που χρησιμοποιούνται για την ανοικοδόμηση των εθνικών οικονομιών, μετά την κρίση του COVID-19. Τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης είναι πιο οικονομικά αποδοτικά, όταν σχεδιάζονται και κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις ή κτίρια. Κίνητρα που ενθαρρύνουν την αντικατάσταση παρωχημένων μηχανημάτων και ωθούν σε βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής, θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ζήτησης για διαχειριστές και ειδικούς ενεργειακής απόδοσης.