Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. από το 2004 λειτουργεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας συνεργαζόμενη σήμερα με περίπου 200 εταιρείες παραγωγής/εμπορίας και εισαγωγής λιπαντικών, 45 εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών και 8 εταιρείες αξιοποίησης οι οποίες πραγματοποιούν αναγέννηση ορυκτελαίων. Η επεξεργασία των Α.Λ.Ε. και η παραγωγή βασικών λιπαντικών μέσω της διαδικασίας της αναγέννησης, σύμφωνα με τον κ.
Πάνο Παπαδόπουλο, Marketing Manager της ΕΝΔΙΑΛΕ που μίλησε στο INDUSTRY, παράγει σημαντικά οφέλη για τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα συνεισφέρει σε:

• Απαλλαγή του περιβάλλοντος από σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα Α.Λ.Ε.

• Εξοικονόμηση Α’ Υλών & Ενέργειας: Κατανάλωση 8 φορές λιγότερης ενέργειας για την παραγωγή ίσης ποσότητας λιπαντικού η οποία θα απαιτείτο για την παραγωγή του από αργό πετρέλαιο

• Μείωση των Εκπομπών αερίων του Θερμοκηπίου – CO2: Μείωση κατά 50% των παραγόμενων αερίων θερμοκηπίου σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή λιπαντικών.

• Προστασία της Δημόσιας υγείας & του Περιβάλλοντος: τα υψηλά ποσοστά συλλογής & αναγέννησης των Α.Λ.Ε. μειώνουν δραστικά τους πιθανούς σοβαρούς κινδύνους για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον