Ο Όμιλος ΕΛΒΕ Α.Ε. παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2021, στα οποία διαφαίνεται ο αντίκτυπος από την μείωση του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εταιρειών του, ενώ όπως σημειώνεται, η πτώση του τζίρου οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων λιανικής λόγω της πανδημίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η ΕΛΒΕ παρουσίασε:
• πτώση σε πωλήσεις κατά 9,81%, οι οποίες μειώθηκαν σε 13,9 εκατ. ευρώ
• μείωση μικτών κερδών κατά 8,80%
• σημαντική αύξηση προ φόρων
κερδών 34%
• ισχυρή άνοδος κατά 43,24% των μετά φόρων κερδών στα 1,8 εκατ. ευρώ

Αντίστοιχα, η Μητρική Εταιρεία στο ίδιο χρονοδιάγραμμα παρουσίασε:
• αύξηση κατά 4,41% στον κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 6,4 εκατ. ευρώ
• αύξηση μικτών κερδών κατά 6,45%
• σημαντική αύξηση κατά 26,91% στα κέρδη προ φόρων
• άνοδος κατά 34,82% στα κέρδη μετά φόρων
Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της Εταιρείας δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία λόγω της φύσης του αντικειμένου της, η οποία είναι η προμήθεια στολών εργασίας και Μέσων Ατομικής Προστασίας και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Ακόμα, ο Όμιλος και η Εταιρεία διατήρησαν την ισχυρή χρηματοοικονομική τους θέση, με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε 3,4 εκατ. ευρώ.