Την Α.Μ.Κ. με μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής, χωρίς έκδοση νέων μετοχών και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ανακοίνωσε η ΕΛΒΕ. Από τις 30 Νοεμβρίου 2021, οι μετοχές της ΕΛΒΕ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία 0,21 ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,30 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με εταιρική ανακοίνωση, από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της ΕΛΒΕ στο ΧΑ θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ όπως ισχύει. Διευκρινίζεται ότι δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 1-12-2021 για την εν λόγω εισηγμένη.

Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις του ομίλου στη χρήση 2020 ανήλθαν σε 33,95 εκατ. ευρώ έναντι πωλήσεων 27,80 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση ποσού 6,15 εκατ. ευρώ η ποσοσού 22,13%, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων της μητρικής εταιρείας, καθώς η θυγατρική ΛΗΤΩ Α.Ε. παρουσίασε πτώση πωλήσεων κατά 13,8%.