Παρατείνονται οι διαπραγματεύσεις για οριστικοποίηση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ ΕΤΕΜ, θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, και Cosmos Aluminioum. Σημειώνεται πως δύο εταιρείες θέλουν να προβούν σε συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την Cosmos. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, στις 6 Νοεμβρίου υπογράφηκε μεταξύ της ΕΤΕΜ και της Cosmos Aluminioum, η «1η Πρόσθετη Πράξη στους από 6 Μαΐου 2022 Βασικούς Όρους Συνεργασίας» στην από 6 Μαΐου 2022, συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με αντικείμενο τους βασικούς όρους, υπό τους οποίους τα συμβαλλόμενα μέρη προτίθενται να προβούν στη συγχώνευση. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη συμφωνία, ως αποτέλεσμα του εταιρικού μετασχηματισμού πρόκειται να προκύψει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Cosmos Aluminioum, των, υφιστάμενων κατά τη συγχώνευση, μετόχων της ΕΤΕΜ.

Σύμφωνα με την Πρόσθετη Πράξη τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση των όρων της συναλλαγής και τη σύναψη των οριστικών συμφωνιών, ενώ η ισχύς των βασικών όρων συνεργασίας της Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας θα διαρκέσει μέχρι: την υπογραφή των τελικών εγγράφων από τα συμβαλλόμενα μέρη, ή την 31η Δεκεμβρίου 2022, ή τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης από το ένα συμβαλλόμενο μέρος περί της μη εξακολούθησης των ενεργειών για την σκοπούμενη συναλλαγή από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω επέλθει πρώτο.