Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,11% πέτυχε η Elton το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας αξιοσημείωτες επιδόσεις και επιδεικνύοντας αντανακλαστικά απέναντι στις δύσκολες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elton, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 70,74 εκατ. ευρώ από 65,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 45,11 εκατ. ευρώ από 41,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 8,95%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 17,56% ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,70 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,10%.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η πανδημία επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου κατά την περίοδο αναφοράς. Στο έτος 2020 και σε σύγκριση με το έτος 2019 οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, ειδικότερα στην Εταιρεία είναι η μείωση των εσόδων και της κερδοφορίας σε απόλυτους αριθμούς με βελτίωση όμως επιμέρους δεικτών. Ο Όμιλος οχύρωσε τη ρευστότητά του με τη σύναψη δανειακών συμφωνιών με ανταγωνιστικότερους όρους.

Ο Όμιλος σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία υλοποίησης δράσεων για την παρακολούθηση και τη συγκράτηση του κόστους. Διατηρώντας ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση αναμένει ότι ο Όμιλος θα είναι σε θέση να καλύψει τα χρηματοοικονομικά κόστη και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και δεν θα επηρεαστεί η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Elton: «Αντανακλαστικά» στην πανδημία με +8% στις πωλήσεις

Αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 8,11% πέτυχε η Elton το πρώτο εξάμηνο του έτους, καταγράφοντας αξιοσημείωτες επιδόσεις και επιδεικνύοντας αντανακλαστικά απέναντι στις δύσκολες συνθήκες της συνεχιζόμενης πανδημίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Elton, o ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 70,74 εκατ. ευρώ από 65,43 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,11%.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 45,11 εκατ. ευρώ από 41,41 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 8,95%. Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένα κατά 17,56% ενώ τα μικτά κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε 7,70 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 20,10%.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση, η πανδημία επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα και τις λειτουργικές επιδόσεις του Ομίλου κατά την περίοδο αναφοράς. Στο έτος 2020 και σε σύγκριση με το έτος 2019 οι επιπτώσεις του κορωνοϊού, ειδικότερα στην Εταιρεία είναι η μείωση των εσόδων και της κερδοφορίας σε απόλυτους αριθμούς με βελτίωση όμως επιμέρους δεικτών. Ο Όμιλος οχύρωσε τη ρευστότητά του με τη σύναψη δανειακών συμφωνιών με ανταγωνιστικότερους όρους.

Ο Όμιλος σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία υλοποίησης δράσεων για την παρακολούθηση και τη συγκράτηση του κόστους. Διατηρώντας ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση αναμένει ότι ο Όμιλος θα είναι σε θέση να καλύψει τα χρηματοοικονομικά κόστη και τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και δεν θα επηρεαστεί η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.