Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στοιχεία για τη διάρθρωση των συνδεόμενων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα και ελέγχονται από την αλλοδαπή, για το έτος 2019. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία κατά το έτος 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα 3.406 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων ανήλθε στα 48,0 δισ. ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 29,0 και 11,0 δισ. ευρώ, αντίστοιχα. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ακαθάριστες επενδύσεις σε υλικά αγαθά ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Κατά το έτος 2019 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, 3.406 αλλοδαπές συνδεόμενες επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (εκτός των προσωπικών). Ο τομέας που παρουσίασε το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το εμπόριο με 1.087 επιχειρήσεις, ήτοι 31,9% του συνόλου των αλλοδαπών συνδεόμενων επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν, ο τομέας της μεταποίησης και ο τομέας της πληροφόρησης και επικοινωνίας κατείχαν σημαντικό μερίδιο με 11,1 δισ. ευρώ (23,0%) και 2,8 δισ. ευρώ (5,9%) αντίστοιχα.