Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα ανακοίνωσε η «Ελληνικά Πετρέλαια» το Α΄ τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας δημοσιευμένα ΕΒΙΤDA στα €176 εκατ. και καθαρά κέρδη στα €90 εκατ., τα υψηλότερα από το Γ΄ τρίμηνο 2018. Επιπλέον, στην έκτακτη ΓΣ του Ομίλου εγκρίθηκαν οι αλλαγές στο καταστατικό των ΕΛΠΕ, προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τους νόμους για την εταιρική διακυβέρνηση του 2018 και του 2020.

Τέλος, παρουσιάστηκε η νέα στρατηγική «Vision 2025» των ΕΛΠΕ, η οποία δρομολογείται για το φθινόπωρο και βασίζεται σε 5 βασικούς πυλώνες: 1. Καθορισμός συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης κατά 50% του αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, με δέσμευση για net zero έως το 2050, 2. Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και την ανάπτυξη του εναλλακτικού πυλώνα δραστηριότητας σε καθαρή ενέργεια, 3. Μετάβαση σε μια κατάλληλη εταιρική δομή, 4. Αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης, και 5. Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας.