Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛΠΕ) ανακοίνωσε επίσημα τον μετασχηματισμό της και τη δημιουργία εταιρείας συμμετοχών, μέσω της επίσημης αλλαγής της ονομασίας της σε «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.». Η ανακοίνωση των ΕΛΠΕ όπως δημοσιεύτηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών: Η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 10.12.2021 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.».

Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων με την αριθ. 142903/03.01.2022 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας. H Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου στη συνεδρίασή της στις 13/01/2022 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση και την αλλαγή.
Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Επιτροπής ορίζεται ότι από τις 19/01/2022, η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών Α.Ε.».