Σημαντική αύξηση στον τζίρο της σημείωσε κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Elite Strom, αντικείμενο της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, η κατασκευή, προμήθεια και εμπορία κάθε είδους στρώματος ή/και επίπλου. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2022 παρουσίασε αύξηση 9,24% και ανήλθε σε 11.930.130,54 ευρώ έναντι 10.920.655,97 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Τα μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως παρουσίασαν αύξηση 14,21% και ανήλθαν σε 6.459.171,64 ευρώ έναντι 5.655.528,66 ευρώ της προηγούμενης χρήσης γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του κύκλου εργασιών καθώς και στην αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε 1.204.665,02 ευρώ έναντι κερδών ποσού 1.499.177,78 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η μείωση των καθαρών αποτελεσμάτων σε σχέση με την προηγούμενη χρήση οφείλεται στην αύξηση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης λόγω περάτωσης των κρατικών μέτρων στήριξης για την πανδημία Covid-19.