Για να γίνει κατανοητή η ανάγκη πραγµατοποίησης τεστ ανάλυσης των λιπαντικών που είναι σε χρήση σε κάποιο µηχάνηµα, αρκεί να σκεφτεί κανείς την εξής παροµοίωση: το λιπαντικό µε το ανθρώπινο αίµα. Όπως οι αιµατολογικές εξετάσεις χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την κατάσταση και τη θεραπεία ενός ασθενή, έτσι και τα τεστ ανάλυσης του λαδιού χρησιµοποιούνται ως µέσο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη συντήρηση του κινητήρα – µηχανήµατος.

Ένα καλό πρόγραµµα που αφορά στα τεστ ανάλυσης λαδιού είναι αυτό που όχι µόνο εντοπίζει σύντοµα τυχόν αλλαγές στο λιπαντικό, αλλά ταυτόχρονα επιτρέπει και την αναγνώριση των αλλαγών που κρίνονται σηµαντικές.

Τα συγκεκριµένα δύο στοιχεία απαιτούν από το άτοµο, που πραγµατοποιεί την ανάλυση του λαδιού να έχει την αντίληψη και να γνωρίζει τι θεωρείται φυσιολογικό σε κάθε περίπτωση. Σε ένα σύστηµα µετάδοσης κίνησης, για παράδειγµα, τα διαφορικά και οι τελικές σχέσεις µετάδοσης έχουν µεταξύ τους πολλά γρανάζια που συνδέονται. Κατά συνέπεια, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν ρινίσµατα µετάλλου στο λάδι από αυτά τα εξαρτήµατα.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΕΥΡΟΣ;

Κάθε κινητήρας – µηχάνηµα έχει ένα χαρακτηριστικό προφίλ ανάλυσης λιπαντικού. Για παράδειγµα, το προφίλ ενός πετρελαιοκινητήρα Tier 1 (περιβαλλοντική νόρµα για κινητήρες µη οδικών µηχανηµάτων) είναι διαφορετικό από αυτό ενός πετρελαιοκινητήρα Tier 4 (πιο σύγχρονη περιβαλλοντική νόρµα µε αυστηρότερα όρια εκποµπών). Η διαφορά αυτή προκύπτει επειδή ο κινητήρας Tier 4 λειτουργεί σε υψηλότερες θερµοκρασίες καύσης και λαδιού, που αναγκάζουν το λάδι να οξειδωθεί νωρίτερα. Αυτό, όµως, είναι φυσιολογικό σε έναν κινητήρα Tier 4 και δεν προκαλεί ανησυχία. Η βιοµηχανία βαρέων µηχανηµάτων άρχισε να χρησιµοποιεί κινητήρες ντίζελ που πληρούσαν τα πρότυπα εκποµπών Tier 4, το 2015. Τα αποτελέσµατα των δειγµάτων λαδιού σε αυτούς έδειξαν αυξηµένα επίπεδα σε χαλκό, κάλιο και νάτριο και υψηλότερα νούµερα αιθάλης. Στην αρχή, όλοι πίστευαν ότι αυτό είναι πρόβληµα. Ωστόσο, γρήγορα κατάλαβαν οι µηχανικοί ότι αυτές οι αλλαγές ήταν φυσιολογικές σε έναν πετρελαιοκινητήρα Tier 4. Τυχόν αποτελέσµατα, όµως, εκτός του φυσιολογικού αποδεκτού εύρους µπορεί να αποτελούν ένα δείκτη πρώιµης αστοχίας.

Το φυσιολογικό, λοιπόν, είναι διαφορετικό για κάθε µηχάνηµα – κινητήρα. Η εσφαλµένη ερµηνεία του φυσιολογικού ενέχει κίνδυνο. Ποιος είναι αυτός, όµως; Ο κίνδυνος να σταµατήσει προληπτικά η λειτουργία του µηχανήµατος, ώστε να διερευνηθεί µια πιθανή αστοχία και στο τέλος το µηχάνηµα να αποδειχθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η συνέπεια, όµως, είναι ο χρόνος και τα χρήµατα που ενδεχοµένως θα έχουν χαθεί. Από την άλλη πλευρά, εάν παραµείνει σε λειτουργία ένα µηχάνηµα, το οποίο έχει φθορές, µια απροσδόκητη βλάβη σε αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει ένα καταστροφικά µεγάλο χρόνο διακοπής της λειτουργίας.

Εν ολίγοις, η ικανότητα στην ανάλυση των λιπαντικών έγκειται στο να µπορεί κάποιος να αναγνωρίζει πώς να χρησιµοποιεί τα χαρακτηριστικά προφίλ του λαδιού, καθώς και τις τάσεις που φανερώνουν τα αποτελέσµατα των τεστ ανάλυσης. Επίσης, να µπορεί να λαµβάνει αποτελεσµατικές επιχειρησιακές αποφάσεις. Τι άλλο πρέπει να προσέχετε:

•  Η αναλογία πυριτίου και αλουµινίου µπορούν να σηµαίνουν την πιθανή είσοδο ρύπων (περίπου από 3:1 έως 5:1 πυρίτιο: αλουµίνιο).

•  Το κάλιο σε ένα δείγµα λαδιού κινητήρα είναι πιθανό να υποδηλώνει πιθανή µόλυνση του λαδιού µε ψυκτικό.

• Οποιαδήποτε δραστική αλλαγή µεταξύ των καθορισµένων διαστηµάτων αλλαγής λιπαντικού -π.χ. στους ρυθµούς φθοράς, τη µόλυνση ή την υποβάθµιση του λαδιού- συνήθως σηµατοδοτεί µη φυσιολογική απόδοση.

ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΣΑΣ

Υπάρχουν δύο σηµαντικά σηµεία που πρέπει να προσέξετε, ώστε να γνωρίζετε το λάδι σας. Το πρώτο αφορά στο να έχετε το ακριβές δείγµα αναφοράς, µέχρι και το τελευταίο πρόσθετο. Το δεύτερο σηµείο είναι να έχετε στο µυαλό σας µια καλή γραµµή βάσης: δηλαδή, να γνωρίζετε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ένα δείγµα λιπαντικού σε ένα κανονικό διάστηµα συντήρησης µε κανονική ή αποδεκτή ποσότητα φθοράς. Χωρίς να ξέρετε πώς φαίνεται ένα καλό δείγµα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο µετέπειτα να λάβετε ορθές αποφάσεις σχετικά µε το εάν ένα λειτουργικό δείγµα περιέχει αποδεκτές ποσότητες υλικού, που προέρχεται από φθορά, µόλυνση ή υποβάθµιση.

Χαρακτηριστικά παρακάτω περιγράφεται µια ενδιαφέρουσα σχετική κατάσταση. Κανονικά αν δείτε αυξηµένα επίπεδα νατρίου σε ένα συγκεκριµένο δείγµα λαδιού, αυτό θα σήµαινε εισροή ψυκτικού. Αλλά το νάτριο µερικές φορές µπορεί, επίσης, να είναι ένα πρόσθετο λαδιού. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να προσέχετε ακριβώς τι λάδι χρησιµοποιείτε κι επίσης να γνωρίζετε εάν έχει αλλάξει ο τύπος λαδιού και η σύστασή του. Ή αν έχει συµπληρωθεί διαφορετικό λάδι στο µηχάνηµα από αυτό που νοµίζατε εσείς αρχικά.

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πριν ξεκινήσετε τη συγκεκριµένη ανάλυση, είναι γνωρίζετε καλά τον εξοπλισµό σας. Συνοπτικά, θα πρέπει να ασχοληθείτε µε την ανάλυση των δειγµάτων, να ερευνήσετε την ιστορία του εξοπλισµού σας, να ελέγξετε προηγούµενα δείγµατα και να αναζητήσετε τάσεις, που σχετίζονται µε τις ώρες λειτουργίας του λαδιού ή τη διάρκεια ζωής της µονάδας.

Ο έλεγχος αυτός καλό είναι να περιλαµβάνει αντίστοιχα αποτελέσµατα και από άλλες µονάδες του ίδιου µοντέλου, εάν φυσικά υπάρχουν.

Πιο συγκεκριµένα, εάν δεν γνωρίζετε ότι ένα δεδοµένο εξάρτηµα ψύχεται, ενδέχεται να παρερµηνεύσετε τα αποτελέσµατα που δείχνουν την εισροή ψυκτικού ή νερού. Εάν δεν γνωρίζετε από ποια υλικά είναι κατασκευασµένα τα εξαρτήµατα που απαρτίζουν ένα κιβώτιο ταχυτήτων, µπορεί να µην αντιληφθείτε τάσεις που υποδηλώνουν υπερβολική φθορά.

Παροµοίως, σκεφτείτε πώς οι αλλαγές στον εξοπλισµό, όπως αυτές αφορούν ρυθµίσεις στις εκποµπές ρύπων, αυτές που έχουν να κάνουν µε νέες παραµέτρους λειτουργίας ή νέες δυνατότητες, ενδέχεται να αλλάξουν τα αποτελέσµατα της ανάλυσης του λαδιού. Για παράδειγµα, ένας νέος εναλλάκτης µπορεί να αλλάξει τα επίπεδα χαλκού ή οι κινητήρες ντίζελ Tier 4, όπως αναφέραµε προηγουµένως, να έχουν διαφορετικά φυσιολογικά προφίλ µόλυνσης.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Πέρα από τον κινητήρα – µηχάνηµα ή εξάρτηµα, δείτε τη µεγαλύτερη εικόνα, δηλαδή το πού και πώς λειτουργεί αυτό. Σκεφτείτε, γενικά, τι θα µπορούσε να επηρεάσει το λάδι: λειτουργικές απαιτήσεις, µολυσµατικοί παράγοντες στην περιοχή λειτουργίας, ακόµη και το κλίµα. Η θερµοκρασία µπορεί µερικές φορές να έχει πολύ µεγάλη επίδραση σε αυτό που θεωρείται φυσιολογικό.

Εξετάστε ένα δείγµα από ένα εξάρτηµα που είναι πολύ εκτεθειµένο στα στοιχεία, όπως η τελική σχέση µετάδοσης ενός τρακτέρ. Μπορεί να δείτε πολύ περισσότερη βρωµιά σε ένα τέτοιο δείγµα. Το αποδεκτό επίπεδο πυριτίας ή αλουµινίου θα ήταν πολύ διαφορετικό σε έναν κινητήρα ή κιβώτιο ταχυτήτων, όπου εκεί θα ήταν λίγο πιο ανησυχητικό να δούµε µια τάση που να δείχνει την είσοδο ρύπων.

Τα διαστήµατα αλλαγής λαδιών αποτελούν επίσης έναν τέτοιο παράγοντα. Για παράδειγµα, η αύξηση του διαστήµατος αλλαγής λαδιού σε έναν κινητήρα θα µπορούσε να αυξήσει την περιεκτικότητα σε σίδηρο στο λάδι. Έτσι, µια ένδειξη σιδήρου που κανονικά χρησιµοποιείται για την ένδειξη µη φυσιολογικής φθοράς µπορεί τώρα να είναι φυσιολογική λόγω του µεγαλύτερου διαστήµατος αλλαγής λαδιών.

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Ακολουθήστε τις παρακάτω χρήσιµες συµβουλές.

• Αφιερώστε χρόνο για να αναπτύξετε µια ισχυρή βάση δεδοµένων (εν ολίγοις πολλά δείγµατα) για κάθε πρόγραµµα δειγµατοληψίας.

• Συµβουλευτείτε τους κατασκευαστές και τους αντιπροσώπους για οδηγίες σχετικά µε αυτές τις βάσεις δεδοµένων – αλλά πάντα να τους τσεκάρετε.

• Μάθετε να κάνετε ανάλυση των τάσεων, που εµφανίζουν τα δείγµατα λαδιού.

• Γνωρίστε το λάδι σας. Λάβετε ένα καλό δείγµα αναφοράς (ένα αχρησιµοποίητο δείγµα του ίδιου ακριβώς λαδιού που χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία).

• Μάθετε καλά τον εξοπλισµό σας. Εκπαιδευτείτε εάν αυτό είναι δυνατόν.

• Λάβετε υπόψη τις πρακτικές λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πρακτικές.

Η ανάλυση τάσεων είναι η πιο σηµαντική πτυχή της ερµηνείας των αποτελεσµάτων ανάλυσης λαδιού (και ψυκτικού).

Οποιοσδήποτε µπορεί να αλλάξει όλα τα λάδια σύµφωνα µε τα διαστήµατα συντήρησης, αλλά τότε όλες οι επιχειρήσεις θα χρεοκοπούσαν λόγω του µεγάλου κόστους.

Οι νεότερες συνθέσεις λαδιού και ψυκτικού είναι πολύπλοκες και οι εκτεταµένες έρευνες έχουν αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα για τις ανάγκες των πελατών. Το άτοµο που ασχολείται µε την ανάλυση του λαδιού, πρέπει να επεκτείνει το χρόνο µεταξύ των αλλαγών όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να αποκοµίσει τη µέγιστη εξοικονόµηση κόστους και τα οφέλη απόδοσης από αυτά τα προηγµένα ρευστά.

Οι κατασκευαστές ή οι έµποροι µπορούν να παρέχουν ορισµένες οδηγίες για το πότε πρέπει να γίνεται η αλλαγή λαδιών. Για να µάθετε, όµως, τι είναι πρακτικά αποδεκτό, πρέπει να ξεκινήσετε τη δειγµατοληψία και να µάθετε τι είναι φυσιολογικό για τη δικιά σας λειτουργία. Η οικοδόµηση αυτής της βασικής γραµµής είναι αρκετά σηµαντική για την κατανόηση του αποδεκτού χρόνου αλλαγής των λαδιών.

ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Πέρα από τις εργαστηριακές αναλύσεις που αναφέραµε παραπάνω, υπάρχουν πρακτικές συµβουλές που έχουν να κάνουν µε τον οπτικό έλεγχο των λιπαντικών. Η εµπειρία έχει δείξει ότι αυτό που γίνεται υπερβολικά περίπλοκο, συνήθως πραγµατοποιείται αραιά και που. Εµείς, όµως, εδώ θα αναφέρουµε τα απλά και βασικά tips, τα οποία αποφέρουν µεγάλο όφελος.

Γενικά, η τεχνική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα ανάλυσης των λιπαντικών έχει επιφέρει µεγάλη αύξηση στην αξιοπιστία των µηχανηµάτων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την ανάλυση του λαδιού.

Στόχος πάντα της ανάλυσης των λιπαντικών είναι η βελτιστοποίηση της αξιοπιστίας και η µείωση του λειτουργικού κόστους. Σε ένα συγκεκριµένο µηχάνηµα, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα, πόσο συχνά πρέπει να κάνετε εργαστηριακή ανάλυση; Πόσο συχνά πρέπει να εκτελείτε χαρακτηρισµό των σωµατιδίων που προκαλούνται από τη φθορά; Αυτά είναι απαραίτητα ερωτήµατα που απαιτούνται για την επίτευξη της επιθυµητής βέλτιστης κατάστασης αναφοράς.

Είναι πολύ καλύτερο να κάνετε εκατό συχνές επιθεωρήσεις, σε σύγκριση µε µία µηνιαία ή τριµηνιαία εργαστηριακή ανάλυση. Η εργαστηριακή ανάλυση θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί, αλλά δεν αποτελεί υποκατάστατο των συχνών ελέγχων. Όταν συµβαίνει αυτό, η αξιοπιστία µειώνεται και οι προϋπολογισµοί συντήρησης αυξάνονται.

Ακολουθείστε τις παρακάτω αρχές:

• Πρόβλεψη σχετικά µε τα διαστήµατα επιθεώρησης των µηχανηµάτων και την ετοιµότητα αυτών.

• Να έχετε προετοιµάσει πρωτόκολλα επιθεώρησης, που να είναι σχετικά µε πιθανές λειτουργικές αστοχίες.

• Να δίνετε έγκαιρα έµφαση στα σφάλµατα και στις αιτίες τους.

• Να προσπαθείτε να βρείτε τους λόγους, που κρύβονται για κάθε µη προγραµµατισµένη εργασία στα µηχανήµατα

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Οι συχνές επιθεωρήσεις πρέπει να έχουν ένα σκοπό. Δεν πρέπει να συµπληρώνετε απλά µια λίστα ελέγχου. Για παράδειγµα, δεν πρέπει απλά να κοιτάζετε το λιπαντικό αλλά να το εξετάζετε για συγκεκριµένους λόγους.

Η εξέταση πρέπει να επιδιώκει να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν µε την υγεία του µηχανήµατος, την υγεία και την κατάσταση του λαδιού, ώστε να είναι αυτό ικανό να προσφέρει προστασία στο µηχάνηµα από πρόωρη βλάβη. Πρέπει να αναζητάτε κάτι που συχνά είναι εγγενώς δύσκολο να βρεθεί ή να παρατηρηθεί. Το µηχάνηµα, µέσω του λαδιού, θα σας στείλει ένα σήµα. Η ισχύς αυτού του σήµατος αυξάνεται καθώς πλησιάζει η λειτουργική αστοχία. Στόχος είναι η έγκαιρη ανίχνευση σφαλµάτων µέσω των τακτικών επιθεωρήσεων. Παρακάτω θα δούµε πώς µπορεί να γίνει αυτό µε οπτικό έλεγχο.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την αίσθηση της όρασης, πρέπει να ξέρετε τι ψάχνετε. Ξεκινήστε λοιπόν φτιάχνοντας µια λίστα µε τις βασικές αιτίες και τα συµπτώµατα.

Η επιθεώρηση επιδιώκει να βρει κρίσιµες καταστάσεις του λαδιού, που προκαλούν αστοχία (αιτίες αποτυχίας) ή να αποκαλύψει βλάβες που βρίσκονται σε εξέλιξη (συµπτώµατα). Για παράδειγµα, για ένα λάδι κινητήρα ντίζελ αυτό µπορεί να είναι η στάθµη λαδιού, η διασπορά αιθάλης, η αραίωση µε καύσιµο, η µόλυνση µε ψυκτικό και η λάσπη.

Σε ένα βιοµηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ίσως να πρέπει να ψάξετε για λάθος στάθµη λαδιού, για βρώµικο λάδι, για πιθανή µόλυνση µε νερό, υπερβολικά ρινίσµατα από φθορά, για αφρίζων λάδι και να ελέγξετε εάν η αποστράγγιση του λαδιού διαρκεί πολύ ώρα.

Γνωρίζοντας τις ερωτήσεις, µπορείτε ακολουθώντας τις αρχές του reverse engineering να εργαστείτε προς τα πίσω για να ορίσετε εσείς το πρωτόκολλο τακτικής επιθεώρησης, το οποίο θα σας δίνει τις σχετικές απαντήσεις. Αυτή είναι µια διαδικασία δύο βηµάτων:

• Αιτίες και συµπτώµατα: Για κάθε στοιχείο του µηχανήµατος ή του συστήµατος, αναφέρετε τι είναι σηµαντικό να βρείτε (ταξινοµηµένο κατά σηµασία).

• Κρίσιµες καταστάσεις: Για κάθε στοιχείο αυτής της λίστας, δηµιουργήστε ένα πρωτόκολλο επιθεώρησης που θα αποκάλυπτε µια τέτοια κατάσταση (όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο).

Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα του βιοµηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων, ας ταξινοµήσουµε τις αιτίες και τα συµπτώµατα, βάσει της πρότερης εµπειρίας και της βοήθειας από τους ειδικούς. Για κάθε point υπάρχουν ένας ή δύο οπτικοί έλεγχοι που µπορούν να σας σηµάνουν συναγερµό νωρίτερα.

• Λάθος στάθµη λαδιού: Επιθεωρήσεις της στάθµης από το µετρητή.

• Βρώµικο λάδι: Εκτεθειµένο στον ανοιχτό χώρο (αεραγωγοί, αναπνοή), φίλτρο που γίνεται bypass, ταχεία αύξηση της διαφορικής πίεσης του φίλτρου, ιζήµατα στο κάρτερ.

• Μόλυνση µε νερό: Εκνέφωση του λιπαντικού, σκουριά στο µανόµετρο

• Υπερβολικά ρινίσµατα από φθορά: ρινίσµατα στην επιφάνεια του φίλτρου, µαγνητική τάπα γεµάτη ρινίσµατα, µαγνητική επιθεώρηση δείγµατος λαδιού.

• Αφρίζων λιπαντικό: Έλεγχος µέσω του τζαµιού επιθεώρησης (θολό ή αφρώδες λάδι), ξαφνική αύξηση της στάθµης λαδιού, αύξηση της θερµοκρασίας λαδιού, γαλακτωµατοποιηµένο νερό.

• Η αποστράγγιση λαδιού παίρνει πολύ χρόνο: Έλεγχος µέσω του τζαµιού επιθεώρησης (σκούρο λάδι, λάδι που λασπώνει), βρώµικο λάδι, ρινίσµατα λόγω υπερβολικής φθοράς, προβλήµατα διαχείρισης του αέρα.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Μια τακτική επιθεώρηση δεν θα πρέπει να απαιτεί γενικά τη χρήση εργαλείων, τη λήψη δείγµατος ή τη χρήση ειδικών βοηθηµάτων για την πραγµατοποίηση της επιθεώρησης. Τα παρακάτω είναι παραδείγµατα συνήθων οπτικών επιθεωρήσεων.

• Έλεγχος στάθµης λαδιού: Επιθεωρήστε οπτικά το δείκτη της στάθµης λαδιού, το µετρητή στάθµης ή το γυαλί επιθεώρησης.

• Έλεγχος χρώµατος λαδιού και καθαρότητας: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται µέσω του τζαµιού επιθεώρησης µε τη βοήθεια ισχυρού φωτός. Συνήθως χρησιµοποιείται µια συγκριτική εικόνα.

• Έλεγχος παρουσίας αφρού: Συνήθως ο έλεγχος γίνεται από το τζάµι επιθεώρησης.

• Παρουσία αέρα: Ο έλεγχος πραγµατοποιείται, επίσης, από το τζάµι επιθεώρησης.

• Νερό: Ο έλεγχος γίνεται µε επιθεώρηση των παγίδων νερού.

• Γαλακτωµατοποιηµένο νερό: Ο έλεγχος γίνεται από το τζάµι επιθεώρησης. Κοιτάξτε για πιθανή θολότητα του λιπαντικού.

• Ίζηµα λαδιού: Ελέγξτε µέσω του τζαµιού επιθεωρήσεως για τυχόν στρωµατοποιηµένα στερεά.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Ή ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι παρακάτω επιθεωρήσεις:

• Επιθεωρήσεις των µετρητών και των αισθητήρων. Αυτές οι επιθεωρήσεις χρησιµοποιούν διάφορους ψηφιακούς και αναλογικούς µετρητές, όπως της θερµοκρασίας, της πίεσης και της ροής. Ορισµένες µηχανές έχουν αισθητήρες που αναφέρουν ιδιότητες λαδιού, όπως τον αριθµό σωµατιδίων, την πυκνότητα σωµατιδίων που προκαλούνται από φθορά, τη µόλυνση του νερού και το ιξώδες.

• Επιθεώρηση µε φορητή συσκευή, η οποία µετράει τη θερµοκρασία. Η επιθεώρηση παρέχει µια γρήγορη, ποσοτική αξιολόγηση της θερµοκρασίας λαδιού σε κρίσιµες επιφάνειες του µηχανήµατος.

• Επιθεωρήσεις µε γυαλιά οράσεως που έχουν ενσωµατωµένα µαγνητικά βύσµατα για γρήγορη και αποτελεσµατική παρατήρηση.

• Επιθεώρηση που παρέχεται µέσω της πρόσβασης µε αρθρωτό πορτάκι και τη βοήθεια ισχυρού φωτός.

• Επιθεώρηση µε µετρητή διάβρωσης. Όπως και µε τα µαγνητικά βύσµατα, αυτοί οι µετρητές µπορούν να ελεγχθούν γρήγορα για να αποκαλύψουν διαβρωτικές συνθήκες που σχετίζονται µε παράγοντες διάβρωσης, µειωµένους αναστολείς σκουριάς κ.λπ.

• Επιθεώρηση των διαρροών. Τυχόν χαλασµένη στεγανοποίηση καθώς και η κίνηση του ακτινικού άξονα µπορεί να προκαλέσουν διαρροή. Αυτό µπορεί, επίσης, να οφείλεται σε ξαφνική πτώση του ιξώδους λαδιού, αλλαγή στη χηµεία λαδιού ή εισχώρηση ορισµένων υγρών µολυσµατικών ουσιών.

Όλοι αυτοί οι έλεγχοι για να προσθέσουν αξία, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής καταγραφή των αποτελεσµάτων τους και περαιτέρω αξιολόγηση αυτών. Στόχος όλων των παραπάνω ελέγχων, στο τέλος της ηµέρας, είναι η αύξηση της αξιοπιστίας των µηχανηµάτων και η διατήρηση του κόστους λειτουργίας σε λογικά επίπεδα. •