Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της Δάιος Πλαστικά, το οποίο θα έχει 5ετή θητεία, καθώς και η νέα Επιτροπή Ελέγχου. Συγκεκριμένα, το νέο ΔΣ αποτελούν οι: Αστέριος Δάιος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Δημήτρης Δάιος, εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Φλωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης, αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Ευαγγελία Γεωργαλή, μη εκτελεστικό μέλος

. Νέος πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε κατόπιν ψηφοφορίας ο Γεώργιος Φλωρίδης. Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ως μέλη ο Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και ο Χρήστος Πετρίδης.