Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2020 η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΣΠΟΡΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΑΔΕΛΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε. Ο καθαρός κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπέρασε τα 184,545 εκατ. ευρώ από 179,247 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2019 και της μητρικής τα 113,413 εκατ. ευρώ έναντι 101,357 εκατ ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων του ομίλου ανήλθαν στα 11,9 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη στα 8,9 εκατ. ευρώ από 8,8 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 6,33 εκατ. ευρώ από 6,54 εκατ. ευρώ ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της ανήλθε στα 249 άτομα από 173 στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2019.

Αξιοποιώντας τη δυναμικότητα
Κατά την τρέχουσα χρήση 01.07.2020 – 30.06.2021, εν όψει και των εξελίξεων στον κλάδο, η εταιρεία θα προσπαθήσει να αγοράσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα συσπόρου βάμβακος και σε καλύτερες τιμές για να επιτευχθεί η πλήρης αξιοποίηση της δυναμικότητας του μηχανολογικού της εξοπλισμού και να επιτύχει την καλύτερη ποσοτική και ποιοτική παραγωγή. Επίσης θα προσπαθήσει να βελτιώσει τον κλάδο της εμπορικής εκμετάλλευσης.

Η μητρική εταιρεία έχει συνεχή παρουσία από το 1977 μέχρι σήμερα και δραστηριοποιείται στον τομέα της εκκόκκισης συσπόρου βάμβακος και εμπορίας των προϊόντων και υποπροϊόντων της εκκοκκίσεως, καθώς και στον τομέα της εμπορίας σιτηρών, και λοιπών ειδών. Η παραγωγική δραστηριότητα της μητρικής περιλαμβάνει και βιομηχανικές μονάδες υποκαταστήματα σε άλλους τόπους καλλιέργειας συσπόρου βάμβακος της Ελλάδος.

Η θυγατρική εταιρεία κατά 50% ΚΑΠΑ – ΣΙΓΜΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ Α.Β.Ε.Ε. έχει συνεχή παρουσία από το 1999 μέχρι σήμερα. Οι λοιπές θυγατρικές δεν παρουσιάζουν σημαντική δραστηριότητα, με σημαντικότερες εταιρείες τις ΘΕΡΜΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ και ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ οι οποίες έχουν στην κυριότητα τους επενδυτικά ακίνητα συνολικής αναπόσβεστης αξίας κατά την 30.06.2020 1.872.181,08 ευρώ και 2.060.100 ευρώ αντίστοιχα.

Αλεξάνδρα Γκίτση