Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Κρι-Κρι η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2020, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,200 ανά μετοχή, συνολικά μικτού μερίσματος ύψους €6.613.027. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 12/8/2021. Παράλληλα, η Γ.Σ. εξέλεξε νέο 6μελές Δ.Σ. με εξαετή θητεία, μέχρι τις 06.07.2027, αποτ

ελούμενο από τους: Παναγιώτης Τσινάβος, Γεώργιος Κοτσαμπάσης, Γεωργία Καρτσάνη, Γεώργιος Τσινάβος, Αναστάσιος Κυριακίδης, Αναστάσιος Μούδιος.