Την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση πλωτής μονάδας πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών, της εταιρείας «ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Ι.Κ.Ε.», αποφάσισε ο αναπληρωτής προϊστάμενος της γενικής διεύθυνσης χωροταξικής και περιβαλλοντικής πολιτικής της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα 600 τόνοι/έτος, και θα καταλαμβάνει θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Δυτικά Όρμου Σπηλιάς», του Δήμου Θηβαίων. Ο θαλάσσιος χώρος εγκατάστασης της πλωτής μονάδας εκτροφής εντάσσεται στον αναθεωρημένο εθνικό κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (Κωδικός GR2530007 – Κορινθιακός Κόλπος), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (πΤΚΣ).

Για την αδειοδότηση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει εφαρμοστεί το Μέτρο Μ07Β704, σύμφωνα με το οποίο «η ίδρυση νέων μονάδων, η μετεγκατάσταση ή και επέκταση υφιστάμενων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί τον κανόνα της μη υποβάθμισης της κατάστασης του ΥΣ στο οποίο ανήκει, στα όρια της μισθωμένης ή προς μίσθωση θαλάσσιας έκτασης». Ενώ ο χώρος εγκατάστασης δεν εντάσσεται σε περιοχή αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή. Για τις ανάγκες της μονάδας θα κατασκευασθούν: 20 κυκλικοί ιχθυοκλωβοί περιμέτρου 60μ., μία πλωτή αγκυροβολημένη εξέδρα, διαστάσεων 15μ.Χ 15μ. με οικίσκο, αυτοκινούμενες εξέδρες εργασίας, δίχτυα κλωβών, δίχτυα σκίασης, αντιαρπαχτικά δίχτυα αέρος και βυθού και βοηθητικός εξοπλισμός.

Η επιφάνεια και ο όγκος των κλωβών διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνολική υπολογισθείσα ωφέλιμη επιφάνεια, παρά μόνο στη συνολική επιφάνεια της μονάδας, ούτε στο συνολικό ωφέλιμο όγκο των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτής. Ο κάθε κλωβός διαχείρισης θα πρέπει να φέρει ειδική καρτέλα, στην οποία θα αναγράφεται η συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται και να έχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να μπορεί να διαπιστώνεται ότι δεν συμμετέχει στην κυρίως παραγωγική διαδικασία. Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας δεν θα ξεπερνά τα 6.695 τ.μ., από τα οποία η συνολική ωφέλιμη για την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν θα ξεπερνά τα 5.727 τ.μ., ενώ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος που θα χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ψαριών δεν θα ξεπερνά τα 57.274 κ.μ.