Συνεχίζεται απρόσκοπτα η υλοποίηση του εκτεταμένου επενδυτικού πλάνου της Paper Axon για την αγορά και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σκοπός της εταιρείας παραγωγής και επεξεργασίας υλικών εύκαμπτης συσκευασίας με έδρα το Μαρκόπουλο, είναι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και να προχωρήσει στη παραγωγή νέων προϊόντων βάσει της ζήτησης που υπάρχει στο τομέα συσκευασίας τροφίμων, όπου κυρίως δραστηριοποιείται, διαθέτοντας την απαιτούμενη μηχανολογική εξέλιξη και χρηματοοικονομική σταθερότητα.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για τη χρήση 2022 που δημοσιεύθηκαν προ ημερών, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 10.467.889 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 17,32%, ενώ το λειτουργικό κέρδος (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 800.018 ευρώ, ενισχυμένο κατά 29,74%. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας εμφανίζουν ζημίες ύψους 474.621 ευρώ, έναντι ζημιών 526.578 ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Σύμφωνα με τη διοίκηση, οι ζημίες χρήσεως οφείλονται σε συνδυασμό παραγόντων που αφορούν την αύξηση του κόστους α’υλών και του χρηματοοικονομικού κόστους όπως και στο σημαντικό ποσό αποσβέσεων λόγω της επένδυσης σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για τη φετινή χρονιά, η διοίκηση της Paper Axon παραμένει αισιόδοξη παρά το ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον, και εκτιμά την αύξηση του κύκλου εργασιών της, δεδομένου ότι η ζήτηση των προϊόντων της κινείται ανοδικά. Συνεχίζει δε να υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραμμα επιδιώκοντας την εξέλιξη και αναβάθμιση των παραγομένων προϊόντων, τη βελτίωση των λειτουργικών δομών με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την περαιτέρω μείωση του κόστους και τη δημιουργία συνθηκών για παραγωγή νέων προϊόντων. Κεντρική πολιτική της εταιρείας παραμένει η στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο κλάδο, η επένδυση σε νέα μηχανήματα και η εξασφάλιση επαρκούς παραγωγικής δυναμικότητας.