Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από ορισμένες από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες που περιέχονται στα απόβλητα -τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP). Η πρόταση αυτή καθορίζει πιο αυστηρά όρια γι’ αυτές τις ουσίες στα απόβλητα, ώστε να αποτρέπεται η εκ νέου είσοδός τους στην οικονομία.
Παρότι, σε γενικές γραμμές, οι έμμονοι οργανικοί ρύποι δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε νέα προϊόντα, εξακολουθούν να συναντώνται στα απόβλητα που προέρχονται από ορισμένα καταναλωτικά προϊόντα, όπως τα αδιάβροχα υφάσματα, τα έπιπλα, τα πλαστικά και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Η Επιτροπή λοιπόν προτείνει τη θέσπιση αυστηρών ορίων περιεκτικότητας στα απόβλητα για τις εξής τρεις ουσίες ή ομάδες ουσιών:
• υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA) και τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις -απαντώνται σε αδιάβροχα υφάσματα και αφρούς πυρόσβεσης·
• dicofol (δικοφόλη) -φυτοφάρμακο που χρησιμοποιούνταν παλιότερα στη γεωργία·
• πενταχλωροφαινόλη, τα άλατα και οι εστέρες της -απαντώνται σε αντικείμενα από επεξεργασμένο ξύλο και σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα.
Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να καταστούν αυστηρότερα τα ανώτατα όρια περιεκτικότητας στα απόβλητα για άλλες πέντε ουσίες ή ομάδες ουσιών που υπόκεινται ήδη σε ρυθμίσεις.

Η πρόταση αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη μιας πιο κυκλικής οικονομίας, όπως έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθώς και στη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων με τη σχετική δράση της για τις υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS), τις αποκαλούμενες συχνά και «αιώνια χημικά προϊόντα» («forever chemicals»).