Το στρατηγικό στόχο της διοίκησης για βελτίωση των υποδομών παραγωγής και αποθήκευσης επιβεβαιώνουν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επεξεργασίας ξηρών καρπών, Alfa Nut. Μέσα στο 2023, η Alfa Nut διενέργησε σημαντικές επενδύσεις στο εργοστασιακό κομμάτι, οποίες ανέρχονται σε 730.000 ευρώ περίπου και αφορούν κυρίως σε δύο νέες γραμμές παραγωγής. Παράλληλα, μέσα σε δυσμενές οικονομικό κλίμα, η εταιρεία κατόρθωσε να αυξήσει την δραστηριότητά της και να καταγράψει σχετικά υψηλή κερδοφορία, η οποία κρίνεται από τη διοίκηση ικανοποιητική σε σχέση με την αγορά, τον κλάδο και τα επενδυμένα κεφάλαια.

Πιο αναλυτικά, ο τζίρος παρουσίασε αύξηση κατά 9,04%, στις €25.060 χιλ. (έναντι €22.983 χιλ. το 2022), με τα αποτελέσματα προ φόρων να ανέρχονται σε κέρδη €2.049 χιλ. (έναντι €1.440 χιλ. το 2022), σημειώνοντας αύξηση 42,19%. Διευκρινίζεται ότι η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αύξηση του μικτού κέρδους και στην αναλογικά μικρότερη αύξηση των εξόδων σέ σχέση με τα έσοδα της χρήσεως.

Όσον αφορά στο 2024, η διοίκηση θεωρεί ότι θα είναι μια χρονιά σταθεροποίησης για την εταιρεία, με έμφαση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και την διατήρηση της κερδοφορίας. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση ιδρύθηκε το έτος 1967, ενώ από το έτος 2020 λειτουργεί με τη νέα επωνυμία Ι.Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και τον ίδιο διακριτικό τίτλο «Alfa Nut», στις Αχαρνές Αττικής.