Το πράσινο φως της έγκρισης έλαβε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ΑΕΒΕ» στις διατάξεις του ν. 4399/2016. Η επένδυση αναφέρεται στην «Επέκταση της δυναμικότητας κατά 168 κυβ. μέτρα/ώρα υφιστάμενης μονάδας παραγωγής χυμών σε ασηπτική συσκευασία, με την προμήθεια, εγκατάσταση και διασύνδεση δύο γραμμών παραγωγής νέας τεχνολογίας και του συνοδού μηχανολογικού εξοπλισμού και βοηθητικών παροχών» στη ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ. Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 5.787.176 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 5.787.176 ευρώ.

Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 22.629.716,02 ευρώ. Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν το ποσό των 6.682.893,03 ευρώ και μετά την αφαíρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών εξόδων και των έκτακτων αποτελεσμάτων παρέμειναν Καθαρά Κέρδη 4.228.293,47 ευρώ. Το καθαρό κέρδος προ φόρων είναι 4.228.293,47 ευρώ και μαζί με τα αδιανέμητα κέρδη εις από την 31.12.2019 αξίας 2.995.541,60 ευρώ το ποσό των κερδών εις νέο διαμορφώνεται σε 7.223.835,07 ευρώ.
Η εταιρεία συνεχώς είναι σε επικοινωνία με μεγάλες αλυσίδες Σ/Μ για παραγωγή χυμών Private Label. Εντός του 2020 η εταιρεία οριστικοποίησε την αγορά δυο γεμιστικών μηχανών από την εταιρεία SIG COMBIBLOC, η μια θα παράγει χυμούς σε συσκευασία 1 λίτρου και η δεύτερη σε συσκευασία 250ml. Εντός του 2021 η εταιρεία προχώρησε στην εγκατάσταση των δυο μηχανών.