Νέα παραγγελία ύψους € 5.000.000 έλαβε η εταιρεία Παπαπαναγιώτου Α.Β.Ε.Ε.Α. «Δρομέας» από το Γερμανικό Στρατό, μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Τα έπιπλα θα παραδοθούν σταδιακά εντός του 2022.

Όλα τα είδη συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γερμανικού Στρατού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.