Αξιοσημείωτη ανάπτυξη κερδοφορίας είχε η FrieslandCampina Hellas το 2020, παρά την πτώση στον τζίρο, λόγω της μείωσης στη ζήτηση των γαλακτοκομικών. Στόχος για την εταιρεία στη φετινή χρήση παραμένει η ανάπτυξη του τζίρου και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, αντισταθμίζοντας τις αυξήσεις του κόστους σε πρώτες ύλες και ενέργεια. Οι πωλήσεις της FrislandCampina Hellas το 2020 παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 6,3% και διαμορφώθηκαν σε 257,6 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης της ζήτησης στην εσωτερική αγορά. Οι εξαγωγές πάντως παρέμειναν σταθερές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 59 εκατ. ευρώ έναντι 56,7 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 22,91%. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατ. ευρώ έναντι 5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 2019 αυξημένα πάνω από 250%.Η μονάδα της FrieslandCampina Hellas στην Πάτρα αξιοποιεί τέσσερις γραμμές παραγωγής με νωπό γάλα, ελληνική πρώτη ύλη για τη σειρά γαλακτοκομικών προϊόντων ΝΟΥΝΟΥ.