Η πρώτη «πράσινη» διμερής σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος (PPA) με εταιρεία του δημόσιου τομέα υπογράφηκε ανάμεσα στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και την ΕΥΑΘ Α.Ε. Με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά και του ενεργειακού κόστους της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. γίνεται έτσι η πρώτη εταιρεία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που συνάπτει τέτοια σύμβαση βάσει του ν. 4412/2016. Στο πλαίσιο της σύμβασης η ΕΥΑΘ, θα προμηθεύεται από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ηλεκτρική ενέργεια έως και 100 GWh ετησίως, για χρονική διάρκεια 8 ετών με δικαίωμα προαίρεσης 4 επιπλέον ετών. Η ενέργεια αυτή θα προέρχεται τόσο από αιολικούς όσο κι από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Συγκεκριμένα, η ΕΥΑΘ θα προμηθεύεται από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ με μέση τιμή κάτω των 80 €/MWh, 75 GWh από αιολικό πάρκο που είναι ήδη σε λειτουργία και 25 GWh από φωτοβολταϊκό σταθμό που είναι υπό κατασκευή. Πέραν της μείωσης του ενεργειακού κόστους για την εταιρεία, πρόσθετο όφελος θα προκύψει κι από τη μεταβίβαση των Εγγυήσεων Προέλευσης για την «πράσινη» αυτή ενέργεια στην ΕΥΑΘ.