Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), που θεωρείται κρίσιμος για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλικτου και αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης στο κείμενο πολιτικής, που δημοσιεύει η διαΝΕΟσις. Το κείμενο καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας:
1. Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου
2. Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση
3. Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics
4. Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων
5. Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης
6. Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων
7. Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics
8. Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics
9. Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
10. Προώθηση των green & city Logistics
11. Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία
12. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics.