Ολοκληρώθηκε στις 2 Νοεμβρίου η διαδικασία δημοπρασιών του ΔΕΣΦΑ για τη δέσμευση χρονοπαραθύρων (slot) εκφόρτωσης και δυναμικότητας αεριοποίησης στην εγκατάσταση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας για το 2022. Πιο συγκεκριμένα, στις δημοπρασίες ΥΦΑ για το 2022 συμμετείχαν πέντε εταιρείες, οι οποίες δέσμευσαν συνολικά 34 χρονοπαράθυρα εκφόρτωσης φορτίων ΥΦΑ, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσότητα εκφόρτωσης ύψους 27 TWh.

Επιπλέον, οι εν λόγω εταιρείες, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης της δημοπρασίας ΥΦΑ και προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους, προχώρησαν στη δέσμευση συνεχούς δυναμικότητας αεριοποίησης συνολικού ύψους 72.420,37 MWh/ημέρα. Σε ό,τι αφορά τις δημοπρασίες του ΔΕΣΦΑ για τον ετήσιο προγραμματισμό από το 2023-2026, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 8 Νοεμβρίου με απώτατη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 29η Δεκεμβρίου 2021.