Τον οικονομικό απολογισμό του Α’ εξαμήνου του 2021 δημοσίευσε η εταιρεία ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ, σύμφωνα με τον οποίο, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά ΔΠΧΑ ανήλθαν σε 4.617.947 ευρώ έναντι 2.611.123 ευρώ στις 30.06.2020, αυξημένες κατά 76,86%. Τα αποτελέσματα προ φόρων την 30.06.2021 διαμορφώθηκαν σε κέρδος 176.104 ευρώ έναντι κέρδος 723.829 ευρώ σε σχέση με τις 30/06/2020. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 146.899 ευρώ.

Ο κλάδος τεχνικών έργων πραγματοποίησε έσοδα 1.863.183 ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2021, λόγω ολοκλήρωσης, αιολικού πάρκου ισχύος 3MW, της εγκατάστασης 4 φωτοβολταικών πάρκων ισχύος 1,6 MW, και της έναρξης κατασκευής αιολικού πάρκου ισχύος 40 MW, το οποίο θα ολοκληρωθεί σταδιακά εντός των επόμενων δύο ετών. Όσον αφορά στις προοπτικές του Ομίλου για το β’ εξάμηνο, αυτές χαρακτηρίζονται θετικές από τη διοίκηση, καθότι συνεχίζει να αναζητά ευκαιρίες για τη συμμετοχή του σε έργα του αντικειμένου του (ΑΠΕ) του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, τα οποία θα υλοποιηθούν στα επόμενα 3 – 5 έτη και τα οποία έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.