Ένα πολύ σημαντικό έργο για το περιβάλλον υλοποιεί η εταιρεία γαλακτοκομικών ΔΕΛΤΑ, που στόχο έχει να μειώσει δραστικά το ανθρακικό αποτύπωμα του μεταφορικού της έργου, τόσο κατά τη διανομή των προϊόντων της στα σημεία πώλησης σε όλη τη χώρα, όσο και στις λοιπές μεταφορές της. Συγκεκριμένα, εντός του 2021 η ΔΕΛΤΑ υλοποίησε πιλοτικό έργο με τη χρήση περιβαλλοντικού πρόσθετου καυσίμων σε επιλεγμένα φορτηγά της, το οποίο ήδη επεκτείνει στο σύνολο του ιδιόκτητου στόλου του μεταφορικού της έργου, και πέτυχε ραγδαία μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων, των στοιχείων δηλαδή που εμπεριέχουν black carbon.

Χρησιμοποιώντας το Blue Marble – Περιβαλλοντικό Πρόσθετο Καυσίμων, η ΔΕΛΤΑ έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων σε ποσοστό άνω του 90% και τις εκπομπές CO και HC σε ποσοστό άνω του 60%. Με το έργο αυτό, που υλοποιεί σε συνεργασία με τον Όμιλο PRC – The Management House και την προμηθεύτρια εταιρεία Blue Marble Disruptive Technologies, η ΔΕΛΤΑ πρωτοπορεί και αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, συμβάλλοντας στους παγκόσμιους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την μείωση της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα και με τα κριτήρια ESG.