Εγκρίθηκαν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου-Λακκιάς από την ΔΕΗ Α.Ε., μετά την αναπροσαρμογή της βάσει της απολιγνιτοποίησης.
Πρόκειται για χώρο συνολικής έκτασης 61.830.603 τ.μ., σε περιοχή των Δήμων Εορδαίας και Αμυνταίου, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική ΑΕΠΟ, το έργο είναι υφιστάμενο και ο τρόπος και μορφή επέμβασης και αποκατάστασης, αναπροσαρμόζονται στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης της χώρας.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η οριστική παύση της εκμετάλλευσης το έτος 2026, η οποία επιφέρει, σε σχέση με τον αδειοδοτημένο μεταλλευτικό σχεδιασμό, παύση εξόρυξης, μη περαιτέρω αλλοίωση του αναγλύφου, διακοπή αποστραγγιστικών γεωτρήσεων και σχηματισμό λίμνης με διαφορετική έκταση και υψόμετρο στάθμης, αναπροσαρμογή του τελικού σχεδιασμού αποκατάστασης του αναγλύφου και του συνόλου των αποθέσεων και των εγκαταστάσεων των εξορυκτικών αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι στο λιγνιτωρυχείο, η εξορυκτική δραστηριότητα έχει παύσει από το 2021 και εφεξής θα λάβει χώρα ολοκλήρωση των επεμβάσεων και τελικών διαμορφώσεων τόσο στους χώρους εξόρυξης όσο και στους χώρους των εξορυκτικών αποβλήτων. Τέλος ορισμένα τμήματα του λιγνιτωρυχείου, αδιατάρακτα αλλά και διαταραγμένα όπως αποκατασταθούν, παραχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο. Ο επικαιροποιημένος μεταλλευτικός σχεδιασμός προβλέπει μάλιστα την αξιοποίηση διαταραγμένων και αδιατάρακτων εδαφών προς εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.