Η ΔEΗ δημοσιοποιεί την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative, καθιστώντας γνωστό το σύνολο του έργου της και των πρακτικών που ακολουθεί για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ. Όπως αναφέρει ανακοίνωση, η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου, έλαβε για πρώτη φορά ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση περιορισμένου εύρους, καλύπτοντας τις απαιτήσεις της «Βασικής» επιλογής του προτύπου Global Reporting Initiative, αναφορικά με 14 βασικούς δείκτες της ΔΕΗ και 7 βασικούς δείκτες, αντίστοιχα για τις θυγατρικές του ΔΕΔΔΗΕ και ΔEΗ Ανανεώσιμες.

Παράλληλα, στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 παρουσιάζονται για πρώτη φορά:
• Τα αποτελέσματα του υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο σύνολο των Scope 1, Scope 2 αλλά και αρκετών κατηγοριών του Scope 3 που εκλύονται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και των θυγατρικών της (Λιγνιτική Μεγαλόπολης, Λιγνιτική Μελίτης), αλλά και των εκπομπών Scope 1 και 2 για τον ΔΕΔΔΗΕ, βάσει του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου Greenhouse Gas Protocol. Οι υπολογισμοί αυτοί αποτελούν μία πολύ σημαντική βάση ώστε να μπορέσει να μειώσει ο Όμιλος περαιτέρω τις εκπομπές του στο μέλλον.

• Η Ανάλυση Ουσιαστικότητας των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔEΗ Ανανεώσιμες.
• Οι επιδόσεις βάσει του δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η σταδιακή ανταπόκριση της εταιρείας στις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) με τη διαμόρφωση σχετικών κλιματικών σεναρίων και πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία και την οικονομική επίδοση του Ομίλου στο μέλλον.
• Η πρόοδος σε επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί από τις Διευθύνσεις της ΔEΗ για το 2020 και η παρουσίαση των επτά SDG’s (Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης) που συμβάλλουν περισσότερο με τις δράσεις και τις επιδόσεις οι Εταιρείες του Ομίλου, από το σύνολο των δεκαεπτά SDG’s που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Η Έκθεση επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση για τα σημαντικά στοιχεία του 2021, αλλά και στοιχεία από το νέο επικαιροποιημένο business plan 2022 -2026, ενώ παρουσιάζει και στόχους ESG που έχει θέσει η Εταιρεία για το μέλλον, τους οποίους θα διευρύνει και θα εξελίξει και σε επίπεδο Ομίλου με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα δημοσιευθούν στην επόμενη Έκθεση.

Ο Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ δήλωσε σχετικά:
«Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 αποτελεί την πρώτη αποτύπωση των δράσεών μας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, σε επίπεδο Ομίλου. Τα στοιχεία που παρατίθενται επιβεβαιώνουν τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΔEΗ, αποτελώντας παράλληλα την «πυξίδα» για όσα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Είναι η απόδειξη για τη νέα στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που διαμορφώνουμε και εξελίσσουμε με σκοπό την ενσωμάτωσή της σε όλες τις δομές, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής αξίας του Ομίλου. Σκοπός μας άλλωστε είναι να μπορούμε να διαμοιράζουμε ολοένα και μεγαλύτερη ωφέλεια, μετρήσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους μας και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία καθιστώντας τον Όμιλο ΔΕΗ πρωτοπόρο για τον ενεργειακό κλάδο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».