Ακόμα ένα βήμα στο ταξίδι του ψηφιακού της μετασχηματισμού πραγματοποίησε η ΔΕΗ, ολοκληρώνοντας το έργο αυτοματοποίησης μεταφοράς δεδομένων, από τα πηγαία συστήματα της εταιρίας στο Cloud, με αξιοποίηση τεχνολογιών της Microsoft και την υποστήριξη της WITSIDE. Με την ολοκλήρωση του έργου, η ΔΕΗ απελευθερώνει δυνατότητες για τις επιχειρησιακές διευθύνσεις και τους εργαζόμενους της, καθώς τους προσφέρει, σε πραγματικό χρόνο, απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλο το εύρος των δεδομένων της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο επιταχύνει την ανάπτυξη λύσεων που συμβάλλουν στην αλλαγή της εταιρικής κουλτούρας με τον εκδημοκρατισμό των δεδομένων, την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας, την ανάπτυξη της καινοτομίας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας. Το έργο περιλαμβάνει τη μεταφορά και ενοποίηση των δεδομένων χωρίς τη χρήση κώδικα, από τα πηγαία συστήματα της εταιρείας (SAP ISU – ERP, EBIL, κ.α.) στο Microsoft Azure Data Lake και εν συνεχεία στο Databricks Delta Lake της επιχείρησης.