Στο 6,21% ανήλθε η έμμεση συμμετοχή της Ελισσάβετ Τσιακίρη, μέσω της κυπριακής εταιρείας Vrebaria Holdings, μετά την απόκτηση από την τελευταία στις 07.12.2021 μετοχών, με αποτέλεσμα μετά ο αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Vrebaria Holdings Ltd να ανέλθει σε 931.728, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,21% επί του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Πριν τις αποκτήσεις αυτές, η κα Ελισσάβετ Τσιακίρη και η Vrebaria Holdings Ltd. διατηρούσαν ποσοστό μικρότερο από 5%.