Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» του Προγράμματος «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021 – 2027. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς πόρους.
Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή αναβάθμισης της λειτουργίας συνεργατικών σχηματισμών (clusters) για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε €4.000.000. Ενισχύονται αιτήσεις ύψους από €300.000 έως €500.000, ενώ μεταξύ των επιλέξιμων τομέων δραστηριότητας είναι και η βιομηχανία. Η δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση νομικές οντότητες που είναι ταυτόχρονα ιδιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης του συνεργατικού σχηματισμού (cluster) και που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται (ή πρόκειται να) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περίοδος υποβολής διαρκεί έως 04-10-2024 (και ώρα 15.00).