Το εργαστήριο της CHIMAR Hellas SA, πέρασε επιτυχώς και χωρίς ευρήματα την ετήσια αξιολόγηση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), αναφορικά με το εσωτερικό σύστημα ποιότητας EN ISO 17025:2017 που εφαρμόζει από το 2009. To εργαστήριο της εταιρείας είναι διαπιστευμένο να μετρά και να εκδίδει πιστοποιητικά δειγμάτων που φέρουν το λογότυπο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, αναφορικά με τον προσδιορισμό της εκχύλισης φορμαλδεΰδης από πάσης φύσεως ξυλοσανίδες και έπιπλα, τόσο με την μέθοδο ανάλυσης αερίων (gas analysis – ΕΛΟΤ EN ISO 12460-3) όσο και με αυτήν της διάτρησης (perforator – ΕΛΟΤ EN ISO 12460-5).

Για περισσότερο από μια δεκαετία η CHIMAR παρέχει εργαστηριακές υπηρεσίες μέτρησης φορμαλδεΰδης δειγμάτων μοριοσανίδων, ινοσανίδων, κόντρα πλακέ, προσανατολισμένων ξυλοτεμαχιδίων, με ή χωρίς επικαλύψεις τόσο σε εμπόρους (εισαγωγείς-εξαγωγείς συνθετικής ξυλείας-επίπλων), όσο και σε εργοστάσια παρασκευής συνθετικής ξυλείας αλλά και βιομηχανίες επίπλων ή/και ιδιώτες.

Για το σκοπό αυτό το εργαστήριο διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευμένου προσωπικού και παρέχει τους απαραίτητους πόρους ώστε να συμμορφώνεται συνεχώς με τα πρότυπα και τους Ευρωπαϊκούς/Εθνικούς Κανονισμούς και Νομοθεσίες, να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό αλλά και να συμμετάσχει σε ετήσια επίσημα Διεργαστηριακά και Διμερή Σχήματα Δοκιμών Ικανότητας.