Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, ρυθμίζεται η διαδικασία καταβολής των υποχρεώσεων του ΟΑΕΔ – ύψους 1.441.477 ευρώ – προς τους εργαζόμενους της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Το ποσό θα καταβληθεί απευθείας τους δικαιούχους εργαζόμενους, για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 16/10/2019 έως 31/5/2021, κατά παρέκκλιση των μνημονευόμενων διατάξεων περί συμψηφισμού μεταξύ υποχρεώσεων του ΟΑΕΔ και απαιτήσεων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και περί παραγραφής.

Οι πιστώσεις για την κάλυψη του εν λόγω ποσού θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα μεταφερθούν στον ΟΑΕΔ μέσω του υπουργείου Εργασίας, ενώ οι κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στα καταβαλλόμενα ποσά ανά δικαιούχο θα βαρύνουν την εταιρεία. Προβλέπεται πως εφόσον για τη διεκδίκηση της απαίτησης της εταιρείας έχουν ασκηθεί ένδικα βοηθήματα ή μέσα τα οποία εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο, η απόφαση εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία παραιτείται από αυτά. Επίσης θεσπίζεται προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο, ποσό.