Η εταιρεία B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων ανακοίνωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 03.12.2021, αποφάσισε τη συμμετοχή της εταιρείας στις αυξήσεις εταιρικού κεφαλαίου τεσσάρων θυγατρικών της. Πρόκειται συγκεκριμένα για τις εταιρείες VENTUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, KREMB ENERGY, CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και ARETOUSA ENERGY. Επίσης αποφάσισε τη διανομή προς τους μετόχους της εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2021, με βάση τις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου μέχρι τις 30.06.2021. Το μέρισμα ανέρχεται στο συνολικό ποσό του 1.360.932,77 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε καθαρό ποσό 0,2928 ευρώ ανά μετοχή.