Θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και ειδικότερα αύξηση όγκου πωλήσεων παρουσίασε το 2022 η Berling ABEE. Σύμφωνα με τη διοίκηση της βιομηχανίας χρωμάτων, η παγκόσμια αύξηση των τιμών α ΄υλών επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα, με υποχώρηση του μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 3,04%, σε συνδυασμό πάντοτε και με την πρόθεση της εταιρείας να απορροφήσει σημαντικό μέρος αυτών των αυξήσεωνς. Ο εξαγωγικός χαρακτήρας της εταιρείας ενισχύεται κατά 11,3% με την προσθήκη επιπλέον 4 νέων αγορών. Πιο αναλυτικά, κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2022, οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €8.019.317 (από €7.706.264), ενώ το κόστος πωληθέντων στο ποσό των €5.952.322 (από €5.467.395,60). Όπως σημειώνεται στις καταστάσεις, ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών των α΄υλών ήδη από το 1ο τρίμηνο 2023 και η στοχευμένη εμπορική πολιτική σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας, οδήγησε σε αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 8,72% για το πρώτο 7μηνο 2023, που απόσβεσε σημαντικό μέρος των αρνητικών αποτελεσμάτων του 2022.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η διοίκηση έχει θεσπίσει για φέτος στόχους τους οποίους χαρακτηρίζει εφικτούς, ως εξής:
• Διατήρηση/αύξηση μεριδίου αγοράς, με ισορροπημένη αύξηση πωλήσεων.
• Διείσδυση σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού και αύξηση του όγκου πωλήσεων σε αυτές με υφιστάμενη παρουσία.
• Μείωση κόστους κυρίως με αναδιοργάνωση των παραγωγικών διαδικασιών, των λειτουργικών τομέων και των δικτύων διανομής, μια «συνεχής διαδικασία συντονισμού των στρατηγικών στόχων και προσαρμογής στο μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον».