Η Berling S.A. σε συνεργασία με τη SustChem S.A. προχώρησε στην ανάπτυξη και δημοσίευση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) για προϊόντα χρωμάτων εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης και αστάρια. Η μελέτη διενεργήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14040 & 14044, ISO 14025, ΕΝ 15804+Α2, και PCR 2019:14 καλύπτοντας τα στάδια παραγωγής (Α1-Α3) και τέλους του Κύκλου Ζωής (C1-C4) των εξεταζόμενων προϊόντων καθώς επίσης και τα οφέλη από την ανακύκλωση και ανάκτηση των αποβλήτων που προκύπτουν καθόλα αυτά τα στάδια (D).