Barilla: Σε τρεις άξονες το 5ετές πλάνο της εταιρείας στα πλαίσια του Industry 4.0 H Barilla Hellas, στα πλαίσια του παγκόσμιου προγράμματος του Ομίλου για το Industry 4.0, έχει σχεδιάσει ένα πενταετές πλάνο σε τρεις άξονες: Την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, την αξιοποίηση νέων μεθόδων, συστημάτων και τεχνολογιών καθώς επίσης και στην ψηφιοποίηση της γνώσης.

Σύμφωνα με όσα σημειώνει ο Cristiano Alocci, Διευθύνων Σύμβουλος της Barilla Hellas και Πρόεδρος της περιοχής της Διευρυμένης Ανατολικής Ευρώπης του Ομίλου Barilla, στο Industry, είναι ήδη σε εφαρμογή το πρόγραμμα βελτίωσης των συσκευαστικών και εγκιβωτιστικών μηχανών, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοματοποίησης, την βελτιστοποίηση της παραγωγής και την λειτουργική ευελιξία και απόδοση.

«Επιπλέον, η αξιοποίηση του τεράστιου όγκου δεδομένων, η επικοινωνία και διάδραση ανθρώπων και μηχανών, αλλά και μηχανών μεταξύ τους, εστιάζει στην εφαρμογή ERP συστημάτων που συλλέγουν και αξιοποιούν την πληροφορία όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία αλλά και σε άλλες λειτουργίες των βιομηχανικών μονάδων μας όπως το BMS (Building Management System) και η Υγιεινή και Ασφάλεια», υποστηρίζει ο κ. Alocci.
Επίσης, η εταιρεία έχει προχωρήσει στην δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, webinars, και tutorials ενώ συνεχίζεται η ψηφιοποίηση του αρχείου των βιομηχανικών της εγκαταστάσεων.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Στη Barilla Hellas, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού. Μέσα από το πρόγραμμα “Barilla goes digital”, η εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια εφαρμόζει νέα εργαλεία και πρωτοποριακές λύσεις με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητές της, από τον τομέα της κυβερνοασφάλειας και την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ERP, ως και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της παραγωγικής διαδικασίας στις δυο βιομηχανικές της μονάδες. Είναι μια διαρκής διαδικασία που απαιτεί όχι μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά και την διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος εξοικειωμένου με την ψηφιακή πραγματικότητα και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Όπως επισημαίνει ο κ. Alocci, «για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας υλοποιεί με συνέπεια ένα φιλόδοξο πλάνο ενίσχυσης και αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων, των λεγόμενων ΙΤ Bootcamps, έτσι ώστε αφενός να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας και αφετέρου, οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν μια πιο άνετη και ευχάριστη καθημερινότητα στην εργασία τους».
Ενέργειες με γνώμονα τη βιωσιμότητα, το sustainability και τον στόχο για μείωση των ρύπων CO2
Η διαχρονική αφοσίωση της εταιρείας στην βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος στην εφοδιαστική της αλυσίδα αλλά και σε όλη την δραστηριότητά της, αποδεικνύεται στην πράξη με την εφαρμογή του Προγράμματος Αειφορίας του Ομίλου Barilla, που εκφράζεται με την φράση «Καλό για σένα, καλό για τον Πλανήτη», και υπηρετεί πιστά τη δέσμευσή του Ομίλου στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

«Στην Ελλάδα, η πιστοποίηση με το αναγνωρισμένο πρότυπο Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001, επιβεβαιώνει την υιοθέτηση ορθών και βιώσιμων πρακτικών λειτουργίας στα εργοστάσιά μας στην Θήβα και στον Βόλο. Πιο συγκεκριμένα και μόνο για το 2020, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 11%, οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν κατά 3,6% επιπλέον του 15% που είχε καταγραφεί από το 2016, η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 1.8% επιπλέον του 5% που είχε καταγραφεί και αυτή από το 2016, ενώ η ανακύκλωση των γενικών απορριμμάτων της εγκατάστασης αυξήθηκε κατά 1% αγγίζοντας το 96%», τονίζει ο CEO της Barilla Hellas. Ξεχωρίζει επίσης το μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας της εταιρείας που επικυρώνεται με το Πιστοποιητικό Αειφορίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Προώθηση ενός Βιώσιμου Μοντέλου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, μέσω της αξιοποίησης των υπηρεσιών της CHEP Ελλάδας.

To Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO
Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO, μέσα από την καλλιέργεια πιλοτικών αγρών, εξακολουθεί να αποσκοπεί στην προώθηση πρωτοποριακών πρακτικών αειφορικής γεωργικής παραγωγής, που ενισχύουν την παραγωγή σκληρού σίτου υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα προς όφελος, της κοινωνίας, των παραγωγών και του κλάδου των ζυμαρικών. Οι αγρότες δε που συνεργάζονται στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας, έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής τους με αύξηση των εσόδων τους και παράλληλη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.