Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η εταιρεία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.», όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωσή της προς τους κυρίους μετόχους. Πιο αναλυτικά, το ΔΣ αποφάσισε μεταξύ άλλων «την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά €457.200, με καταβολή μετρητών, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των € 3.048.000, με την έκδοση έως 1.524.000 νέων, κοινών ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς, με τιμή διάθεσης 2 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων σε αναλογία μια νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά μετοχή.