Στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Αναπτυξιακού νόμου εντάχθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΔΕΑΣ Α.Ε.», με απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης).
Η επένδυση 4.835.329 ευρώ και 4.123.500 ευρώ, αφορά στην επέκταση της μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης ελιάς, με σκοπό την αύξηση της δυναμικότητας στη Γερακινή Χαλκιδικής.
Η ΔΕΑΣ Α.Ε. είναι μια οικογενειακή επιχείρηση αφοσιωμένη στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με ηγετική θέση στην ελληνική ελαιοβιομηχανία. Τα κτίρια των γραφείων και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της, επιφάνειας 40.000 m2, βρίσκονται στην περιοχή της Χαλκιδικής.
Στη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου του 2020 η εταιρεία εμφάνισε πωλήσεις 53,035 εκατ. ευρώ από 50,522 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2019 και κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ από 3,39 εκατ. ευρώ.

Από τον έλεγχο του Ορκωτού ελεγκτή προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. «Στις εμπορικές απαιτήσεις» από πελάτες περιλαμβάνονται επισφαλείς επίδικες απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση καθώς και από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 2.200.000 ευρώ περίπου.
2. Στις «προκαταβολές για αποθέματα» περιλαμβάνονται ακίνητα υπόλοιπα από την προηγούμενη χρήση καθώς και από προηγούμενες χρήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 1.600.000 ευρώ περίπου.
3. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 1.000.000 ευρώ. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
4. Επίσης κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2020, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 390.000 ευρώ.