Πτώση 6,9% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της ΑS Company σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκε στα €7,447 εκατ.
Τα προϊόντα της εταιρείας διατέθηκαν σε περιορισμένα κανάλια διανομής, ενώ χωρίς να διακόψει τη λειτουργία της, συνέχισε να τιμολογεί πελάτες που δεν ανέστειλαν την λειτουργία τους, ανταποκρινόμενη σε ζήτηση σαφώς χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα.

Η επίδραση της μείωσης των πωλήσεων στη συνολική κερδοφορία, αντισταθμίσθηκε από την αύξηση του συντελεστή μικτού κέρδους, την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, την περιστολή των λειτουργικών δαπανών και το κέρδος από την διαχείριση των χρεωγράφων του ομίλου. Το ύψος των διαθεσίμων και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων του ομίλου ανήλθε σε €17,431 εκατ.