Να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις του 2022 κατάφερε η εταιρεία ΑΡΤΕΜΗ ΑΕΜΕΒΕΜ, κύριο αντικείμενό της οποίας είναι η παραγωγή και εμπορία σιδηροδρομικού υλικού. Σημειώνεται πως η εταιρεία ιδρύθηκε το 1985 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη διαθέτοντας εργοστάσιο στον Άγιο Αθανάσιο. Μέσα στο δυσμενές οικονομικό κλίμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε κατά το περασμένο έτος, η ΑΡΤΕΜΗ ΑΕΜΕΒΕΜ είχε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών της σε νέες αγορές, γεγονός που κρίνεται φυσιολογικό από τη διοίκηση, σε σχέση με την αγορά και τον κλάδο, που δραστηριοποιείται.

Επιπροσθέτως, και σύμφωνα με όσα σημειώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα της 31/12/2022 εμφανίζονται αυξημένα διαμορφώθηκαν σε € 1.306.000,00 γεγονός που εμπνέει ασφάλεια για την συνέχεια.
Όσον αφορά τον Κύκλο Εργασιών για το 2022 αυτός άγγιξε τα 2.976.635,05 ευρώ σε σχέση με το 2021 οπότε και ανήλθε σε 2.916.039,34. Τέλος τα Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους τετραπλασιάστηκαν φτάνοντας τα 210.175,70 ευρώ το 2022 από 43.045,30 ευρώ το 2021.