Ανησυχία εκφράζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) για τις επικείμενες αλλαγές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες θα επηρεάσουν τη χημική βιομηχανία. Οι ηγέτιδες εταιρείες της ΕΕ απηύθυναν έκκληση προς την Κομισιόν ώστε να εργαστούν από κοινού για τον ορισμό των πυλώνων μετάβασης της χημικής βιομηχανίας της ΕΕ, προκειμένου να είναι βιώσιμες οι τεραστίου μεγέθους επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας (Cefic) δημοσίευσε την πρώτη από μία σειρά μελετών, αναφορικά με τις επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιωσιμότητα των Χημικών προϊόντων (CSS). Σύμφωνα με την μελέτη, έως και 12.000 ουσίες θα μπορούσαν ενδεχομένως να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δύο επικείμενων νομοθετικών προτάσεων – των αλλαγών στον Κανονισμό Ταξινόμησης, Συσκευασίας και Επισήμανσης (CLP) και της εφαρμογής μιας προσέγγισης γενικού κινδύνου (GRA).

Η μελέτη διαπίστωσε ότι αυτές οι ουσίες θα μπορούσαν να καλύπτουν έως και το 43% του συνολικού κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας. Μετά την εφαρμογή διαφορετικών συντελεστών στάθμισης με σκοπό να υπολογιστεί η αβεβαιότητα σχετικά με τους ορισμούς και τα κριτήρια στην CSS, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το χαρτοφυλάκιο που πιθανότερα θα επηρεαστεί θα αποτελεί έως και 28% του εκτιμώμενου κύκλου εργασιών του κλάδου.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι περίπου το ένα τρίτο του πιθανώς επηρεαζόμενου χαρτοφυλακίου της τάξης του 28% θα μπορούσε ενδεχομένως να υποκατασταθεί ή να ξανασχεδιαστεί η σύνθεσή του. Ωστόσο, η ικανότητα των εταιρειών να υποκαταστήσουν τα εν δυνάμει επηρεαζόμενα προϊόντα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις λεπτομέρειες των επερχόμενων κανονισμών, από το τι μπορεί να είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό και ιδιαίτερα από το πώς θα αντιδράσουν οι πελάτες στα υποκατάστατα ή στα αναθεωρημένης σύνθεσης προϊόντα. Οι τομείς που επηρεάζονται περισσότερο αναμένεται να είναι οι συγκολλητικές και σφραγιστικές ουσίες, τα χρώματα, τα προϊόντα καθαρισμού.