Ανταποκρινόμενη στις παγκόσμιες προκλήσεις, η ΕΥΔΑΠ χαράσσει τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της, στην οποία σημαίνοντα ρόλο θα διαδραματίσει, μεταξύ άλλων, ο μετασχηματισμός της. Ο Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., αναλύει τον επενδυτικό σχεδιασμό και τα έργα μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ της νέας εποχής.

Ποιες είναι οι παγκόσμιες προκλήσεις στην αγορά του νερού και πώς σχεδιάζει να ανταποκριθεί σε αυτές η ΕΥΔΑΠ;

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον κύκλο του νερού στη φύση, έχοντας άμεσες επιπτώσεις τόσο στην ποσότητα των διαθέσιμων υδατικών πόρων όσο και στην ποιότητά τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση λοιπόν στον τομέα του νερού σε παγκόσμιο επίπεδο είναι να παραμείνει το νερό ένα προσιτό για όλους αγαθό, σε ποιότητα υψηλή και ποσότητα επαρκή, παρά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, του υπερπληθυσμού και συνεπώς του ανοδικού ρυθμού κατανάλωσης.

Ποιοι είναι οι πυλώνες που βασίζεται η στρατηγική μετασχηματισμού της ΕΥΔΑΠ;

Ο μετασχηματισμός της ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην πραγματοποίηση των στρατηγικών μας στόχων και την επιτάχυνση απορρόφησης του επενδυτικού μας προγράμματος.

Κινείται δε σε τρεις άξονες:
• Τον εκσυγχρονισμού των λειτουργιών,
• Την επιχειρησιακή αναβάθμιση και
• Τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.

Έχουν ήδη δρομολογηθεί έργα όπως ο εκσυγχρονισμός και η βελτιστοποίηση διαχείρισης και παρακολούθησης δικτύου, η ενεργειακή αναβάθμιση και η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των λειτουργιών μας, η ψηφιοποίηση δεδομένων και ο σχεδιασμός του αναβαθμισμένου συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού πόρων (ERP), η αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και τέλος, η βελτιστοποίηση αξιοποίησης πόρων και κόστους.

Ποια έργα υλοποιήσατε με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος της ΕΥΔΑΠ, και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών; Ποιες επιπλέον σχετικές κινήσεις έχετε προγραμματίσει μέσα στο 2022;

Για εμάς η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος είναι ύψιστης σημασίας στρατηγικός στόχος. Πέρα από τις συστηματικές ενέργειες που κάνουμε για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίριά μας, σημαντική βελτίωση έχουμε επιτύχει στη μείωση εκπομπών CO2 στις εγκαταστάσεις μας στην Ψυττάλεια. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, πρόκειται για το μεγαλύτερο βιολογικό καθαρισμό της Ελλάδας και το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Από το 2014 έως το 2020 καταφέραμε μείωση εκπομπών CO2 σε ποσοστό 65%. Η επίτευξη της εν λόγω μείωσης οφείλεται σε κατάλληλες στοχευμένες παρεμβάσεις και δράσεις στις επιμέρους δραστηριότητες της εγκατάστασης. Τα στοιχεία επαληθεύονται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα και υποβάλλονται στην αρμόδια Εθνική Αρχή (ΥΠΕΝ) και στο σχετικό Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 οφείλεται στον περιορισμό της χρήσης φυσικού αερίου και της υποκατάστασης του με βιογενές βιοαέριο που παράγεται στις εγκαταστάσεις από την επεξεργασία της ιλύος, στην υλοποίηση έργων μέσω των οποίων αυξήθηκε η παραγωγή του βιογενούς βιοαερίου, στην εγκατάσταση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος διαχείρισης ενέργειας, το οποίο επιτρέπει την πλέον ορθολογική διαχείριση αυτής.

Στόχος μας βέβαια είναι η επίτευξη ακόμη καλύτερων επιδόσεων στον τομέα του περιβάλλοντος και ειδικότερα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας τόσο στις καθημερινές πρακτικές, όσο και στον σχεδιασμό των νέων έργων. Η ΕΥΔΑΠ εδώ και… χρόνια παρουσιάζει Κοινωνικό Απολογισμό βασισμένο σε μετρήσιμα στοιχεία.

Ποιος είναι ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην αγορά του νερού; Σε ποιες έχει επενδύσει η ΕΥΔΑΠ, και ποια είναι τα οφέλη που έχει αποκομίσει από τη χρήση τους;

Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι η σταθερή και στοχευμένη μετάβαση στις νέες τεχνολογίες με την παρακολούθηση και αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τάσεων της προηγμένης τεχνολογικά διεθνούς αγοράς νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΔΑΠ μεριμνά για την άριστη ποιότητα πόσιμου νερού, η οποία άλλωστε έχει βραβευτεί με πολύ υψηλά ratings από ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως το European Benchmarking Cooperation.

Οι στρατηγικές δράσεις που έχουν δρομολογηθεί για τη βέλτιστη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης είναι:

  • Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης της πίεσης στο δίκτυο ύδρευσης (advanced pressure management), που έχει ως αποτέλεσμα την αποφυγή άσκοπης καταπόνησης των αγωγών του δικτύου από υπερβολικές πιέσεις και κατ’ επέκταση την αποφυγή θραύσεων του δικτύου, επιτυγχάνοντας έτσι αύξηση του χρόνου ζωής σε μεγάλο μήκος του με σημαντικό οικονομικό όφελος.
  • Η συλλογή δεδομένων από τις βλάβες, τη λειτουργία κλπ. ώστε μέσω δομημένων και συνεργάσιμων εφαρμογών να επιτυγχάνεται η περαιτέρω επεξεργασία και στατιστική αξιοποίηση των συλλεχθέντων στοιχείων.
  • Ο εντοπισμός της συχνότητας εμφάνισης βλαβών, στην ταχύτητα και ποιότητα των επισκευών, στον προσδιορισμό της γεωγραφικής διασποράς τους, στην αιτία εμφάνισης αυτών κλπ. προκειμένου να καταρτίζεται ολοκληρωμένο και συστηματικό πρόγραμμα συντήρησης του δικτύου ύδρευσης.
  • Η ένταξη στο πενταετές επενδυτικό πρόγραμμά της και η εφαρμογή ενός στοχευμένου, με τεκμηριωμένη προτεραιότητα, προγράμματος αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης, το οποίο περιλαμβάνει την αντικατάσταση περίπου 150 χλμ. αγωγών, ακολουθώντας και τηρώντας τις παγκόσμιες βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εντάξει στο επενδυτικό της πρόγραμμα την τοποθέτηση 300.000 νέων υδρομετρητών (smart meters) προς αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιότερης τεχνολογίας σε διάφορες περιοχές, με σκοπό τη μετάβαση στο έξυπνο δίκτυο και στις σύγχρονες τεχνολογίες με τις οποίες θα καταστεί εφικτή η βέλτιστη διαχείριση των υδροδοτικών ζωνών. Μάλιστα σήμερα βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης της στρατηγικής μας για την τεχνολογική λύση που θα υιοθετήσουμε και το επιχειρησιακό πρόγραμμα υλοποίησης του έργου. Το δίκτυο ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα τηλελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) και διαθέτει 175 παροχόμετρα σε τροφοδοτικούς αγωγούς του δικτύου, 1.450 σταθμούς τηλεμετρίας και 110 σταθμούς SCADA.

Σε συνδυασμό με τις λοιπές δράσεις και παρεμβάσεις που ήδη έχουν δρομολογηθεί, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης, συνεπής αξιόπιστη και αδιάλειπτη παροχή νερού, βελτίωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και εν τέλει βελτίωση της συνολικής εταιρικής εικόνας σχετικά με την απόδοση των υπηρεσιών της.

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να επιτευχθεί η ψηφιοποίησης των λειτουργιών της ΕΥΔΑΠ;

Η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός αποτελούν ακόμα μία στρατηγική επιλογή της Εταιρείας μας. Εντάσσουμε συνεχώς νέες τεχνολογίες στο κομμάτι της λειτουργίας και αναβαθμίζουμε συστηματικά τις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες προς τον πελάτη. Ταυτόχρονα, επενδύουμε και στην αναβάθμιση των εργαλείων που έχει στη διάθεσή του ο εσωτερικός μας πελάτης για να είναι αποδοτικότερος και αποτελεσματικότερος. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το νέο ERP της εταιρείας που θα αποτελέσει τη βάση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Ποια είναι η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ;

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η κινητήρια δύναμη της ΕΥΔΑΠ για να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις που προκύπτουν στη σύγχρονη κοινωνία.
Οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΥΔΑΠ δίνουν έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφόρο διαχείριση του νερού και την εφαρμογή υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών. Οι ενέργειες αυτές είναι στοχευμένες, δεν είναι ρητορικές αλλά υλοποιούνται στην πράξη. Η στρατηγική της Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ είναι η δέσμευση της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Μέσα στο 2021, στο πλαίσιο της χάραξης Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ολοκληρώσαμε την ανάλυση ουσιαστικότητας και ιεράρχηση των βασικών θεμάτων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας και παρουσιάζουν τις σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη της ΕΥΔΑΠ. Η ολοκλήρωση του έργου της ιεράρχησης των ουσιαστικών θεμάτων και της χάραξης στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης καταγράφεται στην έκθεση και αντανακλά την δέσμευσή της Εταιρείας για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί για να ενισχυθεί η κουλτούρα ESG στην ΕΥΔΑΠ; Σε τι βαθμό έχουν ενσωματωθεί τα κριτήρια ESG στη στρατηγική της;

Η «υιοθέτηση» των δεικτών «ESG» που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη στήριξη της κοινωνίας και την εταιρική διακυβέρνηση, αποτυπώνει την ικανότητα της εταιρείας να διαμορφώνει αποτελεσματικές στρατηγικές μακροπρόθεσμα, να δημιουργεί αξία, να μπορεί να μετράει τα αποτελέσματα της στρατηγικής αυτής και να λαμβάνει διορθωτικές ενέργειες ή νέες πρωτοβουλίες. Είμαστε άλλωστε η πρώτη εταιρεία του ευρύτερου δημοσίου τομέα – και από τις λίγες στην Ελλάδα – που έχουμε ενσωματώσει , εκτός από το GRI, τους δείκτες SASB Water Industry και τους Δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ποια νέα έργα υλοποιήσατε ή έχετε σχεδιάσει για το 2022, τα οποία θα ξεχωρίζατε για τα περιβαλλοντικά οφέλη τους;

Κάθε έργο έχει τη δική του αξία και συνεισφέρει με το δικό του λιθαράκι στη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα ξεχώριζα όμως το μεγάλο έργο που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στην Ανατολική Αττική, ως έργο ορόσημο για το περιβάλλον και την προστασία του. Έχουμε ήδη ξεκινήσει δυναμικά τα μεγάλα αποχετευτικά έργα της Ανατολικής Αττικής που θα επιτρέψουν τη χρήση των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση και περιαστική χρήση, όπως και τα επιμέρους έργα για αύξηση του ποσοστού χρήσης ανακτημένου νερού.

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ για τα σημαντικά αυτά αποχετευτικά έργα στοχεύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση των λυμάτων της περιοχής με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών για τη διασφάλιση του μέγιστου περιβαλλοντικού οφέλους. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων-ΚΕΛ που πρόκειται να κατασκευασθούν έχουν σχεδιασθεί για να λειτουργήσουν με τεχνολογία αιχμής, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών, σε πλήρη εναρμόνιση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης.

Ποια είναι η φιλοσοφία και η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της;

Για την οικογένεια της ΕΥΔΑΠ, η διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας και η προστασία της ψυχοσωματικής υγείας των εργαζομένων είναι αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα και θεμελιώδες στοιχείο της επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η ασφάλεια στην εργασία είναι άρρηκτα συνδεμένη με την έννοια της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Άλλωστε, αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις στρατηγικούς μας στόχους: Ασφάλεια, Αποδοτικότητα και Ανάπτυξη. Tο 2020 κάτω από την, πρωτοφανούς σοβαρότητας, απειλή της COVID-19 η ΕΥΔΑΠ έδρασε με έντονο το αίσθημα ευθύνης και παραμένοντας σε διαρκή επαγρύπνηση. Πέτυχε από την πρώτη στιγμή να προτάξει ένα μηχανισμό προστασίας των εργαζομένων, των πελατών και της επιχειρησιακής της λειτουργίας, μέσω επιχειρησιακών σχεδίων και οργανωτικών μέτρων.