Στο σχεδιασμό ενός νέου τριετούς πλάνου ESG αναφορικά με τους στόχους της για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, προχώρησε η εταιρεία Alumil, σε συνεργασία με το Center for Sustainability and Excellence. Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο της Alumil έως το 2025 περιλαμβάνει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους, οι οποίοι καθορίστηκαν έπειτα από σχετική μελέτη καθώς και λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες που οφείλουν να υλοποιούν οι εισηγμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για το κλίμα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ. Ως μία από τις 35 εισηγμένες εταιρείες στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι δεσμεύσεις της εταιρείας εστιάζουν στους Πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνικής Δραστηριοποίησης και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, στοχεύοντας σε συγκεκριμένα και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα.

Δεσμεύσεις για το Περιβάλλον
Η Alumil, στο τριετές της πλάνο ορίζει σαφείς στόχους για το περιβάλλον και συγκεκριμένα:
• Να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα κατά 12% και να γίνει περιβαλλοντικά ουδέτερη εταιρεία έως το 2030.
• Να μειώσει κατά 10% την κατανάλωση χαρτιού και σκραπ αλουμινίου, με στόχο να παράγει μηδενικά απόβλητα έως το 2030.
• Να αυξήσει κατά 38% τη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στις εγκαταστάσεις της.
• Να ενισχύσει την κυκλική οικονομία προσφέροντας ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα. Πρώτο βήμα, το σύνολο των προφίλ αλουμινίου για αρχιτεκτονική χρήση να αποτελείται από τουλάχιστον 60% ανακυκλωμένο αλουμίνιο.

Στόχοι για την Κοινωνία
Όσον αφορά τη συμβολή της εταιρείας σε θέματα που αφορούν την κοινωνία, η Alumil, στοχεύει:
• Να προωθήσει το όραμα και να υλοποιήσει τον στόχο για μηδενικά ατυχήματα στην εργασία.
• Να αναπτύξει πρωτοβουλίες που συμβάλουν στην αρχιτεκτονική και περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων και των τοπικών κοινοτήτων.
• Να επιλέγει το σύνολο των προμηθευτών της με βάση κριτήρια ESG, προωθώντας την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.
• Να αναβαθμίσει την ψηφιακή εμπειρία των πελατών μέσα από κορυφαίες εφαρμογές.
• Να ενισχύσει την ανάπτυξη των εργαζομένων και συνεργατών της μέσω της εκπαίδευσής τους πάνω στη βιωσιμότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Προσήλωση στην Εταιρική Διακυβέρνηση
Τέλος, αναφορικά με τα ζητήματα που άπτονται της Εταιρικής Διακυβέρνησης, η Alumil δεσμεύεται:
• Να είναι συνεπής ως προς την πλήρη εφαρμογή των ESG Standards που έχει θέσει.
• Να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε διοικητικές θέσεις σε 30%.
• Να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσα από τη δημοσιοποίηση ετήσιων αναφορών σχετικά με την εφαρμογή του ESG.
Το ολοκληρωμένο πλάνο ESG θα συμπεριληφθεί στη νέα έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας που ετοιμάζει η Alumil, στην οποία αποτυπώνονται λεπτομερώς ο στρατηγικός σχεδιασμός και οι συντονισμένες ενέργειες του Ομίλου για την ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος της στο περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.